Hội nghị quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Từ nay đến năm 2015, Tỉnh uỷ Long An quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03 trong Đảng, nhân dân.  

Chiều 13/10, Tỉnh uỷ Long An tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 03 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện và thành phố Tân An.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 đạt hiệu quả, từ nay đến năm 2015, trước hết Tỉnh uỷ Long An quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03 trong Đảng, trong nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc thường xuyên hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp, trong công tác xây dựng đảng một cách thiết thực, cụ thể.

Quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đúng đầu các cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, quần chúng nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phê bình những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp theo chức năng, nhiệm vụ có chương trình, kế hoạch phù hợp với những giải pháp cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác./.


Theo TTXVN