PC_Zone_Float_Left
PC_Zone_Float_Right

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN -Việt Nam – Trung Quốc nhất trí những nội dung đánh giá kết quả kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.
PC_Middle_200