Xây dựng Đảng về đạo đức trước hết phải xây dựng về văn hóa

Xây dựng Đảng về đạo đức trước hết phải xây dựng về văn hóa

VOV.VN -GS Hoàng Chí Bảo: “Đạo đức là cốt lõi của văn hóa, nên xây dựng Đảng về đạo đức thì logic triệt để của nó là chúng ta phải xây dựng Đảng về văn hóa”