Sinh hoạt Chi bộ: Đừng để sự im lặng gây hại cho Đảng ​

Sinh hoạt Chi bộ: Đừng để sự im lặng gây hại cho Đảng  ​

VOV.VN - Nhiều đảng viên khi sinh hoạt chi bộ thường chọn giải pháp "im lặng", không đấu tranh trước cái sai, không bảo vệ cái đúng.

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa được trình Trung ương.

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.