Toạ đàm “Phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam”

Đi lên CNXH là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức toạ đàm: “Phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam”.

Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu lý luận phân tích rõ 8 phương hướng xây dựng XHCN mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện Đại hội XI đã thông qua. Các đại biểu nhất trí đánh giá: những phương hướng cơ bản nêu trên đã thể hiện tính hệ thống, đồng bộ của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vừa đúng xu thế thời đại, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản phải đặc biệt chú trọng và giải quyết các mối quan hệ lớn xuất hiện trong quá trình đổi mới. Đó là: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp; quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Xoay quanh 8 phương hướng xây dựng XHCN, các nhà nghiên cứu lý luận đều khẳng định: Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên CNXH là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chỉ có CNXH mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Để thực hiện tốt phương hướng đó, theo các nhà lý luận, cần có các giải pháp đồng bộ để thực hiện 8 phương hướng trên, trong đó nhất thiết phải đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý của Đảng. Các nhà lý luận cũng nêu rõ những nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 8 phương hướng xây dựng XHCN mà Đảng ta đã xác định.

Qua buổi tọa đàm lần này, các đại biểu đã phân tích kỹ những nội dung, những nội hàm chủ yếu trong quá trình xây dựng XHCN ở nước ta. Buổi toạ đàm hôm nay góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và các hoạt động thông tin đối ngoại về các nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI, đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống./.

Minh Hà
Video đang được xem nhiều
Võ sĩ Nga đánh đối thủ “tối tăm mặt mũi” để bảo vệ đai IBF
VOV.VN - Tay đấm người Nga - Gassiev đã đánh knock-out đối thủ Krzysztof để bảo vệ ngôi vô địch IBF.