Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội

Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội

VOV.VN-Tổng Bí thư: Làm sao phải giữ được bản sắc riêng của Hà Nội trong quá trình phát triển. Phải giữ được hồn cốt của dân tộc

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.