Muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân

Muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân

Hiện tại, Tràng Tiền Plaza đang được Tập đoàn IPP của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn thuê để làm trung tâm hàng hiệu, phục vụ chủ yếu tầng lớp doanh nhân...
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x