Phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm

Từ ngày mai (1/10) đến 25/12/2009, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính phát hành trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9,%/năm.

Trái phiếu kho bạc được bán cho: Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước; người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị- xã hội; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức là đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu kho bạc.

Trái phiếu kho bạc được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam. Tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn (đủ 24 tháng).  Trường hợp người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thanh toán trước hạn, nếu: Thời gian mua trái phiếu chưa đủ 6 tháng thì không được hưởng lãi; thời gian mua trái phiếu đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì được hưởng lãi 6 tháng là 4,00%; thời gian mua trái phiếu đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng thì được hưởng lãi 12 tháng là 8,40%; thời gian mua trái phiếu đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng thì được hưởng lãi 18 tháng là 12,90%./.

Phạm Hạnh
VOV_AllPage