PC_Float_Left
PC_Float_Right

Tag: "Chỉ-thị-03"

Nhiều mô hình tốt làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
PC_Middle_200