Tag: "Hồ-Chí-Minh"

Trưởng thành từ người thợ

Trưởng thành từ người thợ

VOV.VN - Đóng góp trí tuệ, tâm huyết của những người thợ đã tô thắm hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố