VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Tag: "hat nhep"

Không cấp phép biểu diễn cho ca sĩ đã hát nhép

Không cấp phép biểu diễn cho ca sĩ đã hát nhép

Nhờ có sự cương quyết này mà Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện tốt Quy chế 47 về biểu diễn và tổ chức biểu diễn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.
PC_Middle_200