VOV-left-160x600
VOV-right-160x600

Thư viện công, có cũng như không

Thư viện công, có cũng như không

Thư viện là một không gian văn hóa cần thiết. Tuy nhiên, hiện hệ thống thư viện của các phường, quận trên địa bàn Hà Nội, chỉ được mở cho có.
PC_Middle_200
PC_Zone_MiddleColumn_160x