Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phục vụ CNH-HĐH

(VOV) -Thủ tướng ra Chỉ thị cho các Bộ, ngành triển khai đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Kết luận 51; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2, khóa VIII, Kết luận Trung ương khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nghiệp quốc tế”; Hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến năm 2020 để trình Thủ tướng ban hành trong quý I/2013; Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trình Chính phủ vào tháng 4/2013; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015 và lộ trình đến năm 2020; Nghị định ban hành các tiêu chí về phân tầng và xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học trình Chính phủ trong quý III/2013; Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 trình Thủ tướng vào tháng 10/2013.

Bộ GD-ĐT có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và quy định rõ trách nhiệm từng cấp nhằm khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử, tình trạng lạm thu và sử dụng không đúng mục đích.

Đổi mới quản lý chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo không chính quy, đào tạo liên kết với nước ngoài gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp không tuân thủ quy định của pháp luật về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; về đạo tạo vừa làm vừa học, đào tạo liên kết với nước ngoài.

Đẩy mạnh việc thực hiện các đề án về dạy, học ngoại ngữ, phát triển tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng đề nghị xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới các trường dạy nghề đến năm 2020, trình Thủ tướng trong tháng 3/2020; Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020; Đề án 40 trường dạy nghề chất lượng cao đến năm 2020 trong đó có 10-12 trường đạt đẳng cấp quốc tế; Khung trình độ nghề quốc gia tương thích với khung trình độ giáo dục quốc gia.

Bộ LĐ-TB&XH cũng thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 nhằm tạo ra đột phá về chất lượng dạy nghề; Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ sở dạy nghề ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Thủ tướng giao cho Bộ KH-ĐT triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011-2020; Đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trong và đầu tư ngoài nước trong giáo dục và đào tạo, nhất là từ các nước có nền khoa học, công nghệ và giáo dục hiện đại./.

An Khanh/VOV online

Bài liên quan