Phát hành sổ đỏ mới trong tháng 9

Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực đất đai sẽ được hoàn thiện, ban hành trong tháng 9 này.

Trong số các văn bản này có thông tư quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Đáng lưu ý, trong tháng 9, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức in và phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàn thiện dự án kiểm kê đất đai năm 2010; triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; ban hành định mức thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hoàn thiện, trình lãnh đạo bộ kết quả thống kê đất đai năm 2008./.
Báo Sài Gòn giải phóng
VOV_AllPage