Tọa đàm "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

14:03 ngày 31 tháng 01 năm 2020
VOV.VN - 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã dành được nhiều thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), sáng 31/01, Viện lịch sử Đảng, Báo Quân đội nhân dân phối hợp và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

toa dam "vung buoc duoi co dang quang vinh" hinh 1
Toàn cảnh tọa đàm.

Các ý kiến tại tọa đàm đã tiếp tục khẳng định tính tất yếu khách quan, sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Chủ nghĩa Marx - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đồng thời nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Qua đó, khẳng định vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: “Những thập niên đầu thế kỷ 20, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các sỹ phu yêu nước đã liên tiếp nổi dậy chống lại ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, nhưng tất cả đều thất bại, vì thiếu một đường lối đúng đắn, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp, thực chất là thiếu một giai cấp tiên tiến để lãnh đạo cách mạng. Trong bối cảnh lịch sử đó, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã xuất hiện. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với Chủ nghĩa Marx - Lenin, tìm thấy ở đó con đường cứu nước đúng đắn, từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Và ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam”.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành vai trò, sứ mệnh thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.../.

Nguyên Nhung/VOV1