Định mức số lượng người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

12:00 ngày 30 tháng 10 năm 2019
VOV.VN -Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng

Theo Thông tư  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập., cơ sở cai nghiện ma túy công lập có dưới 100 học viên thì có Giám đốc và 1 Phó Giám đốc; cơ sở cai nghiện ma túy công lập có từ 100 học viên trở lên thì có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc.

Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng; cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 học viên trở lên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng; cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập khu, đội thì có Trưởng khu, 1 Phó Trưởng khu, Đội trưởng, 1 Phó Đội trưởng và các nhân viên theo quy định.

Căn cứ vào đặc điểm người nghiện, quy mô và số lượng học viên, định mức số lượng người làm việc được xác định theo nguyên tắc sau: 1- Cơ sở cai nghiện ma tuý có dưới 100 học viên: 1 người quản lý ít nhất 5 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 7 học viên tự nguyện; 2- Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 đến 500 học viên: 1 người quản lý ít nhất 7 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 9 học viên tự nguyện; 3- Cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên: 1 người quản lý ít nhất 9 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 11 học viên tự nguyện./.

PV/VOV.VN