Hy sinh vì nhau cũng là hạnh phúc
Hy sinh vì nhau cũng là hạnh phúc

Tôi cũng là phụ nữ. Tôi không bênh đàn ông mà đi ngược lại lợi ích của “phe mình”, tôi chỉ nói lên những suy nghĩ rất khách quan của tôi mà thôi.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close