13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII
VOV.VN - Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, 13/23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được điều động, phân công, bầu và phê chuẩn giữ chức vụ mới.