Bế mạc Hội nghị Công tác Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ 2009-2010

Ông Trương Tấn Sang: Năm 2009- 2010, cần tiếp tục kiên trì đổi mới toàn diện và sâu sắc nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo

Tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị Công tác Tuyên giáo toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2009-2010 vừa bế mạc chiều nay (26/2). Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trong hai ngày (25-26/2), các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2009 và 2010. Nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải tập trung cao độ sức mạnh của toàn ngành phục vụ có kết quả việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 9 và các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ; góp phần tích cực, thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội X đề ra. Muốn vậy, toàn ngành Tuyên giáo phải đổi mới cả về nội dung, phương thức, phương pháp và phong cách làm công tác tư tưởng theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả bám sát cơ sở.

Trên cơ cở phân tích bài học kinh nghiệm công tác tuyên giáo năm 2008, ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc mở rộng phối hợp thông tin hai chiều trong ngành tuyên giáo và giữa ngành tuyên giáo với các ngành khác, đặc biệt với cấp uỷ địa phương, thực hiện phương thức đối thoại, tranh luận cởi mở với cán bộ, đảng viên và nhân dân là một giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, tránh được cách làm cũ, chỉ chú trọng định hướng từ trên xuống, độc thoại dẫn tới sự áp đặt chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những nỗ lực mà ngành Tuyên giáo đạt được. Ông Trương Tấn Sang nhận định: Bám sát định hướng “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới” của Đại hội X, ngành Tuyên giáo đã giải quyết hài hoà được các mối quan hệ  như giữa tham mưu chiến lược với nhiệm vụ tác chiến hàng ngày; giữa năng lực bao quát các lĩnh vực đa dạng với việc tập trung cho những công việc chính yếu; đặc biệt là sự kết hợp giữa thông tin định hướng, chỉ đạo với trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện phương thức đối thoại, tranh luận cởi mở là một giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ông Trương Tấn Sang cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các địa phương để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, khu vực và thế giới, ông Trương Tấn Sang chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần nhận thức sâu sắc những thuận lợi, cơ hội cùng khó khăn, thách thức, từ đó trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tuyên giáo năm 2009, 2010, cần tiếp tục kiên trì đổi mới toàn diện và sâu sắc nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi cao nhất mục tiêu của đất nước từ nay đến Đại hội lần thứ XI của đảng.

Trên cơ sở đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số điều: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có khoa học những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra; tập trung vào tổng kết, bổ sung và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng với chất lượng cao nhất; Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính sắc bén với sức thuyết phục cao của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, hình thành hệ thống giá trị  của con người Việt Nam trong thời kỳ CNH,HĐH, hội nhập quốc tế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên