Các quy định về cán bộ, công chức sẽ được sửa đổi, bổ sung năm 2020
VOV.VN - Nghị quyết 100/2019/QH14 yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về cán bộ, công chức.