Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong phiên họp thứ 3 sẽ nghe báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ ba dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình cùng các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ nghe báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; báo cáo tình hình công việc của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tiểu ban từ sau cuộc họp Hội đồng bầu cử quốc gia lần thứ 2 đến nay; thảo luận các báo cáo và thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi  đơn vị bầu cử trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Thời gian từ nay đến ngày chốt nộp hồ sơ ứng cử không còn nhiều, nên rất khẩn trương, cẩn thận tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên phạm vi cả nước đảm bảo cho nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Cuộc bầu cử sẽ được triển khai an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội lớn của nhân dân ta trong năm 2021."

Báo cáo tại Phiên họp, theo Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Văn Tuý cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên số lượng đại biểu khối MTTQ và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu Quốc hội của Khóa XIV nhằm bảo đảm và phát huy vai trò đại diện của Nhân dân trong Quốc hội, phù hợp với xu hướng ngày càng mở rộng về tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; tăng thêm tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng để bảo đảm sự phù hợp giữa số lượng đảng viên và người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo để bảo đảm số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV có ít nhất trên 35% trên tổng số người ứng cử và quan tâm đến cơ cấu đại biểu Quốc hội đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học, tăng số lượng đại biểu dân tộc thiểu số được ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ở địa phương, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là 1.076 người (gồm cả Trung ương và địa phương), đạt tỷ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỷ lệ này không đồng đều giữa các tỉnh.

Về cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu, đạt tỷ lệ 2.06 lần trên tổng số đại biểu được bầu, nhiều nơi tỷ lệ cao nhưng một số nơi, tỷ lệ này còn thấp.

Về cơ cấu kết hợp trong số 7.656 người được phân bổ giới thiệu ứng cử, theo ông Trần Văn Túy, phụ nữ có 1.690 người, chiếm tỷ lệ 22,1%; người dân tộc thiểu số có 748 người, chiếm tỷ lệ 9,8%; người trẻ tuổi có 814 người, chiếm tỷ lệ 10,6%; người ngoài Đảng có 555 người, chiếm tỷ lệ 7,2%; dự kiến người tự ứng cử có 20 người.

Tại phiên họp thứ 53 vừa qua, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Điều chỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của các địa phương, trong đó xác định cơ cấu định hướng là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử gồm đại diện các ngành: Khoa học – công nghệ, lao động, thương binh – xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa – nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở...

Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử. Việc lựa chọn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện như quy định của Luật theo hướng nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tích cực triển khai các bước của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thời hạn là ngày 11/3 tới.

Trên cơ sở kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hầu hết Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố  đã có văn bản thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các cơ quan, tổ chức địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đồng thời báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Báo cáo công việc từ sau phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay và các công việc triển khai trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, theo tiến độ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử như chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử; thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (chậm nhất là ngày 14.3.2021); thành lập Tổ bầu cử (chậm nhất là ngày 3.4.2021); tiếp nhận hồ sơ ứng cử (chậm nhất là 17 giờ ngày 14.3.2021); dự kiến phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương bảo đảm đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ; tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử (chậm nhất là ngày 19.3.2021); tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (chậm nhất là ngày 29.3.2021).

Để kịp thời theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai chuẩn bị công tác bầu cử ở địa phương, ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành kế hoạch tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức và địa phương về công tác bầu cử; triển khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử.

Sau khi nghe báo cáo của các Tiểu ban, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cho đến thời điểm này, công việc các tiểu ban của Hội đồng bầu cử Quốc gia thực hiện đúng tiến độ; đồng thời đề nghị Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia tiếp thu ý kiến, hoàn thiện và gửi văn bản đến các thành viên của Hội đồng bầu cử, các cơ quan liên quan, đồng thời tham mưu để các tiểu ban đôn đốc theo dõi việc triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đề nghị các tiểu ban của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Văn phòng HĐBC quốc gia, các cơ quan chính phủ, TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát những công việc, chức năng nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương thực hiện các công tác về bầu cử, đôn đốc, chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo thường xuyên về Hội đồng bầu cử quốc gia. Tôi đề nghị từng cơ quan chủ động lên kế hoạch để kiểm tra, giám sát. Tôi đề nghị, đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhận thông tin kịp thời trên trang điện tử quốc gia."

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân  chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tiến hành giám sát, kiểm tra giám sát bầu cử tại các địa phương; đảm bảo công tác an ninh, y tế an toàn, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ban Tổ chức trung ương phối hợp ban Công tác địa biểu và Hội đồng bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ chính trị quản lý, trình Bộ chính trị. Những người thuộc ban Bí thư quản lí trình Ban Bí thư. Những người thuộc đảng đoàn Quốc hội trình Ban bí thư xem xét, để chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần 2.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân  nhấn mạnh, việc này cần phải hoàn thành trước ngày 11/3 để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và trước 17h ngày 14/3 phải hoàn thành việc tiếp nhận nộp hồ sơ ứng cử theo quy định của luật; Đề nghị các tiểu ban tiếp nhận hồ sơ ứng cử của các công dân cẩn trọng, kịp thời, tránh để xẩy ra khiếu nại, tố cáo. Sau phiên họp này, Ban công tác đại biểu và văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ để báo cáo trong phiên họp sau.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử. Nghị quyết sẽ được công bố trong ngày mai, 4/3 theo đúng quy định của Luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Chiều nay (18/1), tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì và điều hành phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Chiều nay (18/1), tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp thứ 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì và điều hành phiên họp.

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Tiểu ban nhân sự họp phiên thứ nhất
Hội đồng bầu cử Quốc gia: Tiểu ban nhân sự họp phiên thứ nhất

VOV.VN - Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử...

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Tiểu ban nhân sự họp phiên thứ nhất

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Tiểu ban nhân sự họp phiên thứ nhất

VOV.VN - Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử...

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất
Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

VOV.VN - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ nhất với sự chủ trì của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

VOV.VN - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ nhất với sự chủ trì của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.