Chủ tịch Quốc hội nêu cơ sở thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”

VOV.VN - Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, như được thể hiện rõ nét qua thành công của Hội nghị lần này, sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”. 

Chính phủ đã phát hiện và tham mưu xử lý 446 văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc bất cập

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Bên cạnh các phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã tổ chức 17 phiên họp chuyên đề pháp luật, đề ra nhiều giải pháp để đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực tổ chức thực thi pháp luật của các ngành, các cấp; ban hành mới Quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương trong công tác triển khai thi hành luật, nghị quyết.

Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, làm cơ sở để các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện, trong đó có văn bản được ban hành chỉ sau khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội 14 ngày. Đối với một số luật mới hoặc phức tạp, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch riêng để triển khai thi hành; một số Bộ, UBND cấp tỉnh cũng ban hành kế hoạch của cơ quan, địa phương mình để triển khai thực hiện.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tập trung nguồn lực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, có nhiều giải pháp đổi mới để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết. Công tác truyền thông chính sách được Chính phủ chú trọng, giúp người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt nội dung các chính sách lớn, quan trọng ngay từ khâu soạn thảo, tạo thuận lợi cho việc đóng góp ý kiến, tăng cường đồng thuận xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới.

Các Bộ, cơ quan có nhiều nỗ lực xây dựng các văn bản hướng dẫn luật theo kế hoạch của Chính phủ giao. Đặc biệt, ngay sau khi có chủ trương tổ chức hội nghị này, các bộ cũng đã chủ động rà soát và đẩy mạnh tiến độ thực hiện hơn.  

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, chú trọng các lĩnh vực có nhiều vướng mắc, qua đó đã phát hiện và chỉ đạo xử lý, tham mưu xử lý đối với 446 văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc bất cập, không còn phù hợp, góp phần chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, trật tự, kỷ cương trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều nỗ lực để triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội; tổ chức nhiều hội nghị quán triển phố biến các luật có liên quan; thường xuyên có những ý kiến góp ý trong dự án luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc ban hành nhiều văn bản chưa đúng quy định; tăng cường công tác giám sát, đưa ra những ý kiến, tâm tư của cử tri, người dân trong các dự án luật.

Người dân, doanh nghiệp vẫn trong tình trạng “ngóng” văn bản hướng dẫn 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, công tác triển khai thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH còn không ít tồn tại, hạn chế như công tác tổ chức triển khai một số luật, nghị quyết còn chậm. Theo giám sát của các cơ quan Quốc hội, một số luật được ban hành từ năm 2022, nhưng đến nay các bộ liên quan vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong số các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, có 6 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và 01/7/2024, nhưng vẫn chưa có kế hoạch triển khai, trong khi đây là nội dung rất quan trọng, cần thiết để dự kiến các công việc phải làm, nguồn lực thực hiện và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết tuy nhiều tiến bộ nhưng chưa được khắc phục triệt để. Tính đến ngày 23/8/2023, vẫn còn 11/50 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4 chưa được ban hành (chiếm 22%), một số văn bản đã chậm từ 8 tháng đến 1 năm rưỡi so với thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực. Do đó, người dân, doanh nghiệp vẫn trong tình trạng “ngóng” văn bản hướng dẫn. Trong số 39 văn bản quy định chi tiết đã ban hành thì cũng chỉ có 9 văn bản (23%) được ban hành đúng thời hạn. Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Khám bệnh, chữa bệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024, theo kế hoạch phải ban hành 39 văn bản quy định chi tiết nhưng đến nay cũng chưa có văn bản nào được ban hành.

Cá biệt có một số trường hợp nghị quyết của Quốc hội được thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nhưng văn bản quy định chi tiết lại ban hành chậm, làm giảm ý nghĩa, hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp đã được Quốc hội quyết định.

Một số văn bản chưa bảo đảm về chất lượng, vừa ban hành thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn hoặc có bất cập, gây vướng mắc, cản trở sự phát triển. Trong khi đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại một số Bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức. Một số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập cũng chậm được xử lý. Việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong xây dựng, ban hành văn bản còn chưa kịp thời, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thực trạng này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trước hết là do người đứng đầu một số Bộ, ngành, địa phương chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi phụ trách.

Vẫn còn tình trạng đùn đẩy, không dám làm, sợ sai, né tránh trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Chính phủ cũng chưa kịp thời xác định, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật.

9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan 9 nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, siết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban TVQH, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chính phủ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; kịp thời hướng dẫn, có giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đang có vướng mắc, bất cập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đúng quy định của luật, nghị quyết. Tăng cường, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, nội dung, địa bàn, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa, khắc phục cho được tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Tập trung hoàn thành việc ban hành, bảo đảm chất lượng 83 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của Quốc hội khóa 15. Đối với 08 luật có hiệu lực thi hành trong năm 2024, khối lượng văn bản quy định chi tiết dự kiến ban hành rất lớn, 68 văn bản.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ có kế hoạch cụ thể, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, đầu tư nguồn lực để xây dựng, ban hành đầy đủ, chất lượng các văn bản, bảo đảm có cùng hiệu lực với thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, nhất là với luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Kịp thời phát hiện các quy định qua thi hành có phát sinh vướng mắc, cản trở, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Quốc hội kết quả rà soát tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Hoàn thiện cơ sở pháp lý về xử lý trách nhiệm và xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các vi phạm.

Tập trung thời gian, nguồn lực soạn thảo, bảo đảm chất lượng và sự thống nhất giữa các Bộ, ngành có liên quan trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban TVQH, quán triệt nghiêm yêu cầu tại Nghị quyết 27 của Đảng về việc: “Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời”.

Với các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết; kiểm soát việc thực hiện nghiêm yêu cầu “dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh”.  

Các Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác thi hành pháp luật, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội tại địa phương; HĐND và UBND các cấp, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện thí điểm theo các nghị quyết của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Chính phủ, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

 Quán triệt nguyên tắc tại Nghị quyết 27 “quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, như được thể hiện rõ nét qua thành công của Hội nghị lần này, sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị ĐBQH, cử tri và Nhân dân.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 04 đến ngày 7/9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 04 đến ngày 7/9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại trường Hữu Nghị T78
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại trường Hữu Nghị T78

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Hữu Nghị T78. Đây là ngôi trường giàu truyền thống, được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại trường Hữu Nghị T78

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại trường Hữu Nghị T78

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường Hữu Nghị T78. Đây là ngôi trường giàu truyền thống, được Bác Hồ và Ban Bí thư thành lập năm 1958, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 30/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Izumi Kenta, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 30/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Izumi Kenta, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình"
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình"

VOV.VN - Tối nay 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình"

VOV.VN - Tối nay 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”.