Công bố một số Luật, pháp lệnh

(VOV) - Trong đó có Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Sáng nay (14/12), tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Luật xuất bản; Luật hợp tác xã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng; Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng được thực hiện theo hướng củng cố, nâng cao hiệu quả các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Trong đó, quy định Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng không thuộc cơ quan hành pháp, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương sẽ quy định trong văn kiện của Đảng. Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Luật quy định, người đứng đầu phải lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai bắc buộc như niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Luật cũng quy định việc kê khai tài sản phải được công khai tại nơi thường xuyên làm việc của người có nghĩa vụ kê khai. Trong bản kê khai phải giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm bên cạnh làm rõ mọi biến động về tài sản của mình có trong thời kỳ kê khai. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2013.  

Quốc hội sẽ  lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh chủ chốt

Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa an nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước. Nghị quyết cũng quy định về mức độ tín nhiệm là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định rõ, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải tổ chức thảo luận với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia sửa đổi hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1/2013 và kết thúc ngày 31/3/2013

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” quy định đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng là người có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực quy định ưu tiên phát triển điện lực phục vụ nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Luật cũng quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực; Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ. Về giá bán lẻ điện thì đơn vị bán lẻ điện xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

Luật hợp tác xã gồm 9 chương, 64 điều. Trong đó nêu rõ hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Luật cũng quy định các nội dung về vốn của hợp tác xã, thu nhập và phân phối thu nhập, xử lý vốn và tài sản của hợp tác xã khi giải thể, bị lỗ và việc trả lại vốn góp của các thành viên.

Luật xuất bản gồm 6 chương, 54 điều. Trong đó, quy định cụ thể về đối tượng được thành lập nhà xuất bản bao gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập…Luật cũng quy định về hình thức liên kết xuất bản với nhà xuất bản, về thông tin ghi trên văn bản phẩm. Luật xuất bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013./.                                            

Tin liên quan

Công bố thêm 3 luật mới
Công bố thêm 3 luật mới

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước công bố  Luật Dân quân tự vệ; Luật thuế tài nguyên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Công bố thêm 3 luật mới

Công bố thêm 3 luật mới

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước công bố  Luật Dân quân tự vệ; Luật thuế tài nguyên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Từ 1/7, 8 Luật mới có hiệu lực
Từ 1/7, 8 Luật mới có hiệu lực

Luật thi hành án hình sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm là 3 trong số 8 luật sẽ có hiệu lực từ 1/7.

Từ 1/7, 8 Luật mới có hiệu lực

Từ 1/7, 8 Luật mới có hiệu lực

Luật thi hành án hình sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm là 3 trong số 8 luật sẽ có hiệu lực từ 1/7.