Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, qua công tác luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Ngày 20/8, tại TP HCM, được sự ủy quyền của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là Hội nghị bàn thảo những công việc cần phải làm ngay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, với mong muốn góp phần sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” vào cuộc sống.

Về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, ông Tô Huy Rứa cho biết, nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản đã được thực hiện theo quy hoạch.

Trên 95% cấp uỷ viên, gần 100% uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 và cán bộ lãnh đạo chủ chốt hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2011- 2016 và hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều ở trong quy hoạch.

Trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố hiện nay, trên 95% cán bộ chủ chốt hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và trên 98% uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã qua luân chuyển giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cấp quận huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị này là sự phối hợp khá nhịp nhàng, triển khai khá đồng bộ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong quy hoạch cán bộ thể hiện vai trò, chức năng lãnh đạo, chủ động của Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính trị của Đảng.

Tổng Bí thư cho rằng, quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiều nhiệm kỳ sau, cần phân biệt với việc làm nhân sự cho từng nhiệm kỳ. Luân chuyển cán bộ là biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược. Thực tế cho thấy, qua luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới như: tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu…

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, sự khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ.

Tổng Bí thư nêu rõ: Cán bộ là người lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng, tổ chức điều hành công việc, là hạt nhân của một tổ chức, là nòng cốt của một phong trào; và trong bất kỳ thời kỳ cách mạng nào, ở bất cứ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ cũng đóng vai trò quyết định.

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng. Công tác cán bộ gồm nhiều khâu liên hoàn, đan xen nhau, bao gồm việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ…

Đồng thời với việc chuẩn bị đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thì phải chuẩn bị chiến lược cán bộ, phải xây dựng quy hoạch cán bộ. Đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đường lối chính trị. Mặt khác cán bộ lại quyết định cả đường lối chính trị, nhất là cấp chiến lược. Ở địa phương thì quyết định chủ trương, chính sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần quán triệt quan điểm giai cấp trong công tác cán bộ, đồng thời trên cơ sở đó phải có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi cán bộ, trọng dụng mọi nhân tài, mở rộng quan hệ và hội nhập quốc tế. 

Công tác cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội.. lại phải có giám sát, kiểm tra công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Về đánh giá cán bộ, Tổng Bí thư cho rằng, đây là khâu khó, cần có tiêu chí, tiêu chuẩn, cần có thông tin. Đánh giá đúng cán bộ phải là kết quả của sự nhìn nhận từ cả phía người đánh giá và người được đánh giá. Về phía  người đi đánh giá phải có tâm, có tầm, trong sáng, có con mắt tinh đời, sử dụng hiệu quả thông tin. Nhìn cán bộ phải từ nhiều góc độ, ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, tính đến hiệu quả công việc,chất lượng giải quyết công việc, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức.

Trong hai ngày 20/8 và 21/8, Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân; về quy định góp ý, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Về quy hoạch thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về bổ sung, sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; về kết quả thực hiện công tác nhân sự theo Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; về dự thảo quy định về điều động, luân chuyển cán bộ./.

Viết bình luận