Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: 75 năm xây dựng và phát triển

VOV.VN - Ngày 7/11/1948, tại Tuyên Quang, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương gồm 6 chi bộ, tiền thân của Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngay từ khi thành lập, Liên chi cơ quan Trung ương và Đảng bộ các cơ quan Chính-Dân-Đảng Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quá trình xây dựng và phát triển, trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại phù hợp tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ Khối luôn giữ vững đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương.

Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 7 đảng bộ khối (Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban cán sự đảng ngoài nước. Đây là chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, đánh dấu mốc son, nối tiếp truyền thống vẻ vang từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính-Dân-Đảng Trung ương.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; từ một cơ sở đảng được thành lập trong khói lửa chiến tranh, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với gần 8 vạn đảng viên, sinh hoạt ở 6.523 chi bộ trong và ngoài nước.

Các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối một lòng kiên trung với Đảng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp thêm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tạo sự chuyển biến quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương thành chương trình, kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới, xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm, trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng ngừa với xử lý vi phạm kỷ luật. Chú trọng việc tự kiểm tra, tự giám sát, kịp thời phát hiện từ nội bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, quy chế làm việc của cấp ủy.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng; đẩy mạnh các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo với nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến...

Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận trước các sự kiện, vấn đề nảy sinh.

Các cấp ủy thường xuyên nắm tình hình, tổ chức đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra và đề nghị kỷ luật nghiêm minh, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa những hành vi sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và được thực hiện quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc cụ thể hóa các quy định và kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quan tâm, chú trọng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở đã tạo hiệu ứng lan tỏa.

Phương pháp xây dựng, ban hành nghị quyết theo hướng chủ động, sát tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung và xử lý linh hoạt, kịp thời những công việc đột xuất; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác; quan tâm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn.

Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối đã đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Trước hết là bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, dân chủ; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy phải đi đầu trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đó là sự lựa chọn đúng vấn đề tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng thời, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy.

Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Trong chuỗi vận hành hiệu quả đó, không thể thiếu sự chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước…

Đây là niềm vinh dự, tự hào, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với sự nỗ lực, cống hiến không ngừng của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt 75 năm qua.

Giai đoạn phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi các cấp ủy trong Đảng bộ Khối nỗ lực hơn nữa, đoàn kết cùng thực hiện có hiệu quả.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Trước hết, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân.

Tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương nhằm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức thêm tự hào về bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của các lớp thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước.

Kế tục và phát huy truyền thống cao quý, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lại sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi trước chủ trương cải cách tiền lương”
“Cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi trước chủ trương cải cách tiền lương”

VOV.VN - Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách vui mừng phấn khởi trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách tiền lương.

“Cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi trước chủ trương cải cách tiền lương”

“Cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi trước chủ trương cải cách tiền lương”

VOV.VN - Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách vui mừng phấn khởi trước chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện cải cách tiền lương.