Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với sứ mệnh trong công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Chặng đường 15 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức.

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47 thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại, Khối I và Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Chặng đường 15 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức. Cùng với đó, người lao động luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương... 

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (Khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 47 về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ khối. Ngay sau đó, Đảng ủy khối đã tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, hoạt động dần đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn. Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm mấy trăm đảng viên, thì đến nay, Đảng bộ khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với hơn 7,7 vạn đảng viên, sinh hoạt ở trên 5.700 chi bộ trong và ngoài nước.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: "Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nhiều lần thay đổi tên và chức năng, nhiệm vụ, trong lịch sử thì đã 2 lần nhập vào Đảng bộ Thành phố Hà Nội, và ngày 11/4/2007, từ thực tiễn, Bộ Chính trị đã có quyết định thành lập Đảng bộ Khối, thời gian qua chúng tôi đã triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước dưới sự dẫn dắt của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự tham mưu tích cực của các cơ quan, ban, ngành,  Đảng bộ Khối đã từng bước vượt qua những khó khăn thử thách và đem lại nhiều thành tựu lớn cho đất nước chúng ta".

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” Đảng bộ Khối xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển. 15 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; công tác phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và tạo được sự chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt công tác. Đa số cán bộ đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong Đảng ủy Khối luôn kiên định với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong quá trình phát triển luôn nhận được chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong công tác. Qua đó đơn vị đã thực hiện tốt được nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chuyên môn: "Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình phát triển nhiều năm qua thực hiện đúng chỉ đạo của Ban cán sự Đảng của Thống đốc Ngân hàng nước, của Đảng ủy Ngân hàng Trung ương và được sự hỗ trợ dẫn dắt của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ngân hàng Hợp tác xã ngày một lớn mạnh. Qua hơn 20 năm phát triển làm đúng vai trò là ngân hàng đầu mối của các Quỹ dụng nhân dân phục vụ cho 1.200 quỹ dụng dân tại 57 tỉnh, thành phố và hỗ trợ cho gần 2 triệu thành viên là các cá nhân, hộ gia đình ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những vùng nông thôn nơi khó tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng."

Song song đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp luôn chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. 

Theo Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, thời gian qua, Đảng ủy của cơ quan Ban Nội chính Trung ương rất tích cực chấp hành đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh: "Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cơ quan trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo về công tác Đảng đối với các Đảng ủy trực thuộc, chúng tôi thấy được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy khối rất sát sao kịp thời. Từ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối cùng với sự quan tâm lãnh đạo của lãnh Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở đó đã ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương tích cực cống hiến, phục vụ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng".

Với chặng đường phát triển của mình luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là một trong tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng ta. Dưới sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối luôn nỗ lực phấn đấn để hoàn thành nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, công tác quản lý của Nhà nước. Từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, quá trình phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng: "Chúng ta đang hướng tới thời kỳ cách mạng mới đó là toàn diện và đồng bộ về sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tình hình đó đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ nhưng cũng có nhiều thách thức đòi hỏi chúng ta phải đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cũng rất tin tưởng với bề dày truyền thống 15 năm trưởng thành và phát triển với những kinh nghiệm kể cả trong thực tiễn và trong công tác tham mưu chiến lược, cũng như trong công tác là hướng dẫn tổ chức thực hiện ở trong Đảng ủy và các Đảng bộ trực thuộc của Đảng ủy cơ quan Trung ương thì Đảng ủy khối của sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Với quá trình xây dựng và phát triển của mình các cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn tin tưởng sâu sắc, thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng bộ đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên
Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên

VOV.VN - Cán bộ, đảng viên phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng cầm quyền, đó là cách thể hiện văn hóa đảng một cách sinh động nhất.

Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên

Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ trong tổ chức đảng và đảng viên

VOV.VN - Cán bộ, đảng viên phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng cầm quyền, đó là cách thể hiện văn hóa đảng một cách sinh động nhất.

Xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2021: Bổ sung "công cụ", xử lý nghiêm sai phạm
Xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2021: Bổ sung "công cụ", xử lý nghiêm sai phạm

VOV.VN - Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song không vì thế mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lơ là hay chậm lại.

Xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2021: Bổ sung "công cụ", xử lý nghiêm sai phạm

Xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2021: Bổ sung "công cụ", xử lý nghiêm sai phạm

VOV.VN - Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song không vì thế mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lơ là hay chậm lại.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

VOV.VN - Sáng 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

VOV.VN - Sáng 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.