Đảng ủy tại Nhật Bản tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản, nhấn mạnh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc.

Hôm nay (19/5), tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đảng ủy tại Nhật Bản đã tổ chức tọa đàm về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Tham dự tọa đàm có Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, tất cả đảng viên, quần chúng thuộc các Chi bộ cơ quan đại diện.

Phát biểu đề dẫn, ông Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản, nhấn mạnh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là một tài liệu quan trọng để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Dựa trên các nội dung liên quan đến giá trị lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tham luận của các Chi bộ trực thuộc đã đề cập tới các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trong giai đoạn hiện nay, từ đó vận dụng những quan điểm tư tưởng vào từng lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng từ đó, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sẽ được phát huy, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, giúp cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đại diện nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về con đường mà Đảng ta đã chọn.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, ông Vũ Hồng Nam đã đề nghị đưa tinh thần, tư tưởng, quan điểm của Tổng Bí thư vào quán triệt sinh hoạt chính trị, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đại diện, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tại Nhật Bản để tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và Bộ Ngoại giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trước đó, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy Vũ Hồng Nam cùng với cán bộ, Đảng viên đã dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán, qua đó bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân./.

Tin liên quan

Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư đúc kết khoa học lý luận và thực tiễn
Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư đúc kết khoa học lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Nội dung bao trùm cuốn sách là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư đúc kết khoa học lý luận và thực tiễn

Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư đúc kết khoa học lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Nội dung bao trùm cuốn sách là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thông qua 2 cuốn sách, người đọc có thể thấy được các đột phá chiến lược Tổng Bí thư nêu ra, đó là đột phá về thể chế, về nguồn nhân lực chất lượng cao, về hệ thống kết cầu hạ tầng.

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hai cuốn sách thể hiện sự gắn bó lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thông qua 2 cuốn sách, người đọc có thể thấy được các đột phá chiến lược Tổng Bí thư nêu ra, đó là đột phá về thể chế, về nguồn nhân lực chất lượng cao, về hệ thống kết cầu hạ tầng.