Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12
VOV.VN - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 12 đã họp phiên bế mạc.
 Chiều 14/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 
Theo đó, Trung ương đã xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu chuẩn số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng, đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. 
Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, và Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết hội nghị.
Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các Uỷ viên Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này.
Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 13 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng.
Đặc biệt phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả...
Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng...
...Có trí tuệ, tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới...
Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài...
Trung ương cũng nhấn mạnh việc kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có 1 trong 7 khuyết điểm cụ thể đã nêu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị./.