Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020
VOV.VN -Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.