Đảng ủy Khối DN Trung ương làm tốt công tác tự phê bình và phê bình

VOV.VN -Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã được Bộ Chính trị đánh giá là một trong số đơn vị trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt yêu cầu.

Đoàn kết, gương mẫu, quyết tâm chính trị cao

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 03 đảng bộ cơ sở), 1.036 tổ chức cơ sở đảng, 5.561 chi bộ, với hơn 80 nghìn đảng viên. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm, đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.

Đồng chí Bùi Văn Cường và đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW thăm làm việc tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thông qua tự phê bình và phê bình đều nghiêm túc nhận thấy những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân; sửa chữa, khắc phục ngay hoặc đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm.

Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được Trung ương đánh giá là tập thể đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng; có tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn coi trọng công tác cán bộ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các phương châm, quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã tự giác, trung thực, thẳng thắn, đánh giá bản thân, kiểm điểm trách nhiệm đối với công việc được giao, đối với cơ quan, đơn vị; phẩm chất cá nhân về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng. Kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã được Bộ Chính trị đánh giá là một trong số ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm điểm đạt yêu cầu.


Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW đã đi thăm làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Thịnh Long

Sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hoàn thành và trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bằng 18 nhóm giải pháp cụ thể; gắn việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và kết quả việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Trung ương 4 vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại, xếp loại đảng viên trong tổ chức Đảng hàng năm. Đối chiếu với mục đích, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 và 12 biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt yêu cầu của Bộ Chính trị, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt yêu cầu đề ra. Đã thành lập các đoàn của cấp ủy kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở một số đảng ủy trực thuộc. Đảng ủy Khối đã ban hành 55 nghị quyết, chỉ thị, quy định trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên, cán bộ quản lý, người lao động để triển khai thực hiện; Quyết định số 3006-QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy định biện pháp ngăn chặn và xử lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, cùng với việc nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại Đảng ủy Khối DNTW được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy, hội đồng thành viên, ban điều hành doanh nghiệp; thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban kiểm tra các cấp ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 11.455 lượt tổ chức đảng và 79.286 lượt đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 12.490 lượt tổ chức đảng và 15.998 đảng viên (số liệu tính đến tháng 6/2015), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 53 tổ chức đảng và 426 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Khối đã nhận được 125 đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của Đảng, có tác dụng bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên, công dân; chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Cường và đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW đã đi thăm làm việc tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Theo Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Bùi Văn Cường, công tác thi hành kỷ luật đảng đã được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, theo đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 883 trường hợp tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm và giải quyết 10 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng của tổ chức đảng và đảng viên (tính đến hết tháng 6/2015).

Chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn duy trì nề nếp chế độ giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của cấp dưới. Kịp thời kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Định kỳ kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa các thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần tăng cường đoàn kết, ổn định nội bộ các doanh nghiệp, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, việc nhận thức và hành động về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng cao trong các cấp ủy, các doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng trong một số doanh nghiệp được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận, có tác dụng răn đe và phòng ngừa tham nhũng.

Những kết quả đã đạt được là nền tảng quan trọng để Đảng bộ Khối DNTW tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; bảo vệ việc làm đúng, người tốt, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên sai phạm./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Khó tự phê bình và phê bình khi vẫn còn tồn tại 'vùng cấm'

VOV.VN - Theo TS Trần Văn Miều, để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, phải không có “vùng cấm” trong nội bộ của Đảng. Như vậy, mọi cán bộ và đảng viên, ai, ở đâu và làm gì cũng phải thực hiện việc này

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Tin cùng chuyên mục