Mít tinh trọng thể kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN -Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên CNXH.

Hôm nay (2/2), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ (ảnh: Ngọc Thành)

Tới dự Lễ kỷ niệm có: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Lê Đức Anh, Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị khóa 8; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… cùng đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Các đại biểu làm lễ chào cờ (ảnh: Ngọc Thành)


Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cách đây 85 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; không có một thế lực nào ngăn cản được.

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ Mít tinh (Ảnh: Ngọc Thành)

Tổng Bí thư khẳng định, trong quá trình đó, Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy. Thứ nhất: đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.


Thứ ba, đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình. Thứ 4, đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, và tình thương yêu đồng chí. Thứ 5, đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay chúng ta kỷ niệm thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm Đổi mới. Đó là chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước ta; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. Điều đặc biệt là Đảng ta đã thường xuyên tiến hành tổng kết thực tiễn, từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối Đổi mới; làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2011 – 2015); năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng…; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc.

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015, mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH
Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

“Xuân hóa” Đảng để đất nước thêm Xuân
“Xuân hóa” Đảng để đất nước thêm Xuân

VOV.VN-Mừng Đảng 85 mùa Xuân, Đảng bước vào chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới, là bước “xuân hóa” tư duy và hành động mỗi đảng viên,“xuân hóa” tổ chức Đảng.

“Xuân hóa” Đảng để đất nước thêm Xuân

“Xuân hóa” Đảng để đất nước thêm Xuân

VOV.VN-Mừng Đảng 85 mùa Xuân, Đảng bước vào chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ mới, là bước “xuân hóa” tư duy và hành động mỗi đảng viên,“xuân hóa” tổ chức Đảng.

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng
Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

Hội thảo "85 năm - sự phát triển và trưởng thành của Đảng"
Hội thảo "85 năm - sự phát triển và trưởng thành của Đảng"

VOV.VN -Hội thảo tập trung làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng qua 85 năm xây dựng và trưởng thành

Hội thảo "85 năm - sự phát triển và trưởng thành của Đảng"

Hội thảo "85 năm - sự phát triển và trưởng thành của Đảng"

VOV.VN -Hội thảo tập trung làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng qua 85 năm xây dựng và trưởng thành