Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ vào các văn kiện của Đại hội Đảng.

Chủ trương của Đảng ta là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng.

Đa số các đảng viên và nhân dân đều đồng tình đánh giá cao về bố cục và nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối với báo cáo về công tác xây dựng Đảng đã đề cập phương hướng chung, các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá như vậy là phù hợp. Đây là sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII, có những bổ sung cần thiết, đặc biệt là giải pháp đột phá.

Theo Phó Giáo sư Lê Văn Tích, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn một cách khái quát, tổng thể báo cáo công tác xây dựng Đảng như vậy là phù hợp, vừa có sự kế thừa của các nhiệm kỳ Đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn. Đồng thời chỉ rõ tình trạng nói dối, suy thoái trong Đảng hiện nay với một thái độ nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa.

“Phải nhìn thẳng vào sự thật, chấm dứt tình trạng nói dối. Trên cơ sở đó đánh giá đúng sự thật để đấu tranh xử lý. Đây mới là cơ sở quan trọng giúp đất nước phát triển”, PGS Lê Văn Tích góp ý.

Ông Viết Chuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, báo cáo đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức cũng như vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng. Song, vừa qua chúng ta chưa thực sự giao quyền nhiều cho Ủy ban kiểm tra các cấp cũng như thực hiện chất vấn trong Đảng vẫn còn hình thức.

“Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành quy định của Đảng thì vai trò của Ủy ban kiểm tra cần được làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đặc biệt là trong kiểm tra tài chính Đảng, kê khai tài sản, thu nhập không được quy định rõ. Ủy ban kiểm tra không thể kiểm tra tài sản, thu nhập được trong khi Ủy ban kiểm tra là cơ quan được giao quyền này. Quy chế và chất vấn trong Đảng vẫn còn mang tính hình thức”, ông Viết Chuyên đánh giá.

Nhiều đảng viên lão thành có chung nhận xét, Dự thảo Báo cáo phần nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã cụ thể, rõ ràng hơn về những thành công, hạn chế và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhất là trong công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Trung Đức - đảng viên 60 tuổi Đảng ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An cho rằng, tuy các văn kiện có nêu hạn chế trong công tác cán bộ nhưng nguyên nhân chủ quan chưa đầy đủ, các văn kiện cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân chủ quan trong công tác cán bộ, mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

“Phải nói kỹ hơn về nguyên nhân chủ quan, trong đó có vấn đề về công tác cán bộ bởi cán bộ nào, phong trào đó, phải nói thẳng vấn đề cán bộ của chúng ta, tinh thần, trách nhiệm, khát vọng và sự dấn thân trong một bộ phận có vấn đề”, ông Nguyễn Trung Đức nói.

Nghiên cứu kỹ các văn kiện, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm - Giảng viên trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh nêu quan điểm, văn kiện vẫn còn nhiều cụm từ mang tính định tính, thiếu thuyết phục, nhiều nội dung còn trùng lặp, từ đó đưa ra ý kiến cần nghiên cứu đặt tiêu đề ngắn gọn, không nên dùng những cụm trạng từ ở tiêu đề vừa trùng lặp, vừa chưa hoàn toàn thể hiện đúng bản chất.

“Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng thì không nên dùng cụm từ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện” bởi cả 5 nội dung trong Mục 5 đều tập trung phản ánh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Trong khi đó, Điểm 1 chỉ đề cập đến nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thì chưa thể nói là toàn diện. Kiến nghị viết thẳng vào "xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức" không nên dùng các cụm từ “tăng cường thuyết phục”, “tăng cường nâng cao hiệu quả” trước các nội dung nên đề cập trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức.

Nên gộp ba mục 4, 5, 6 thành "xây dựng Đảng về tổ chức" vừa thể hiện rõ được bốn nội dung xây dựng Đảng, vừa ngắn gọn”, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm góp ý.

Tiến trình góp ý cho Dự thảo các Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và đóng góp vào việc hoạch định đường lối của Đảng ta, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những ý kiến đóng góp của các đảng viên, cán bộ, nhân dân sẽ được tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII ghi nhận tiếp thu có chọn lọc để bổ sung, chỉnh lý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội./.

Tôi thấy rằng:
Kế hoạch, chiến lược đưa ra là trên văn bản. Còn việc thực thi văn bản, giám sát kiểm tra thực tế việc thực hiện là khâu quan trọng nhất. Ví như học ít mà nên thực hành nhiều vậy. Tuy nhiên, cùng tranh luận để đưa ra một kế hoạch hoàn thiện là rất quan trọng.
Hiện tại đất nước thế nào, chúng ta đưa ra phải dựa trên thực tế ấy. Không xa rời thực tiễn, không giáo điều. Ví như Thủ tướng đưa ra ý tưởng giá thịt lợn hơi 60 ngàn một kg là xa rời thực tế thị trường trong nước và thế giới.
Về những một tiêu nhỏ, ngắn hạn phải thực hành tôt. Từ đó gộp nhiều lại thành một mục tiêu lớn, nhiều mục tiêu lớn đó gôp lại thành chiến lược, nhiều chiến lược trả qua thời gian dài sẽ trở thành một văn kiện cho kế hoạch dài.
Như vậy, chúng ta đi ngược lại quy trình trên thì những mục tiêu nhỏ ấy phải thực hiện tốt, không được xa rời thực tế, hiện trạng tại mỗi thời điểm sẽ dạt được thành công cho chiến lược tương lai và dẫn đế thành công cho văn kiện.
Theo tôi ngay bây giờ, Đảng cần kiểm tra lại tất cả các mục tiêu nhỏ và ngắn hạn trong thời điểm hiện nay từ cơ sở đến trung ương đã và đang như thế nào? Kết quả thực hiện đến đâu rồi, chứ các Đồng chí cứ ngồi bàn luận nhiều làm không hiệu quả.phải đi vào thực tế đất nước chúng ta đang thế nào, có nhưng vậy văn kiện đưa ra mới không trở thành sáo rỗng, giáo điều và luôn nằm trên giấy xa rời thực tế.
Nói ít mà nên làm nhiều như cha ông ta nói mới hay.
Cụ thể theo tôi theo dõi một số vấn đề còn trăn trở như sau:
1. Hạ tầng giao thông:
Biết bao con đường hư hỏng chưa được sửa chữa trên cả nước cần làm gấp.
2. Các dự án quy hoạch đất đai:
- Đường trong khu quy hoạch mới chưa đủ rộng, quy hoạch ào ạt vì king tế, khu vui chơi giải trí trong khu quy hoạch mới còn thiếu chưa đủ cho sinh hoạt cộng đồng trong khu quy hoạch, đất trồng cây thiếu.
- Kiểm tra lại quy hoạch đất tại khu dân nông thôn, cắt đất ở ào ạt không có kế hoạch tốt thuận lợi cho tương lai như đường hẹp, không có đất để làm kcoongs thoát nước.
3. Môi trường:
- cán bộ xã, huyện không đi kiểm tra tất cả các hộ gia đình chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường.
- Thuốc trừ cỏ, trừ sâu gây hại môi trường vẫn còn dùng nhiều nơi.
- Thuốc tăng trưởng trong trồng rau, củ quả ăn vẫn dùng nhan nhãn mọi nơi. Cán bộ kiểm tra thực phẩm không ra chợ kiểm tra rau, quả, củ trên các chợ. Cán bộ chỉ biết thu tiền và ngồi văn phòng không ra thực tế.
- Thức ăn, bột gia súc có hàm lượng tăng trưởng quá cao cho gia cầm gia súc như: gà, vịt, lợn, bò cần kiểm tra gấp.
....... còn nhiều hẹn lại sau...
Cảm ơn các đồng chí.

avatar
Nguyễn Văn Kỳ - 4 tháng 2 tuần trước

Tin liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Chọn cán bộ, dưới có vững thì trên mới bền
Đại hội XIII của Đảng: Chọn cán bộ, dưới có vững thì trên mới bền

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh yếu tố "dưới có vững thì trên mới bền chắc" trong công tác cán bộ.

Đại hội XIII của Đảng: Chọn cán bộ, dưới có vững thì trên mới bền

Đại hội XIII của Đảng: Chọn cán bộ, dưới có vững thì trên mới bền

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh yếu tố "dưới có vững thì trên mới bền chắc" trong công tác cán bộ.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“
Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

VOV.VN - "Không thể chủ quan, bởi những thông tin đó có thể gây hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây nhiễu loạn xã hội".

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Thận trọng giữa “xây” và “chống“

VOV.VN - "Không thể chủ quan, bởi những thông tin đó có thể gây hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây nhiễu loạn xã hội".

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII
Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII

VOV.VN - Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII

VOV.VN - Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.