Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt

VOV.VN -Với chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ then chốt

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc với gần 1.100 tổ chức cơ sở đảng, hơn 80.000 đảng viên. Trong 35 Đảng bộ trực thuộc có 33 Đảng bộ tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và các định chế tài chính, ngân hàng thương mại nhà nước. Thời gian qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật rất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ diễn ra từ ngày 14 - 15/10,  phóng viên VOV phỏng vấn ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

PV: 5 năm qua, mặc dù chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn của kinh tế trong nước, song các doanh nghiệp trong Khối đã hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Khối DNTW đề ra. Vậy ông có thể cho biết Đảng ủy Khối đã có những biện pháp gì để phát huy vai trò lãnh đạo của mình?

Ông Bùi Văn Cường: Để phát huy vai trò lãnh đạo, chúng tôi đã có những giải pháp: Thứ nhất, tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đến cán bộ, đảng viên, lao động trong Khối.

Thứ hai, Đảng ủy Khối đã tập trung ban hành 3.483 văn bản, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, kế hoạch, quyết định… để lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ qua.

Thứ ba, quan tâm, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong các doanh nghiệp để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp.

Thứ tư, phải đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Thứ năm, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, tạo sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, gắn với xây dựng đảng trong sạch vững mạnh làm hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV: Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối đặt ra những yêu cầu gì về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thưa ông?

Ông Bùi Văn Cường: Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó Cấp ủy, tổ chức đảng cần phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh đạo của Đảng trong công ty cổ phần có vốn nhà nước; tăng cường quản lý, quản trị doanh nghiệp; xây dựng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, với hội đồng thành viên và ban điều hành doanh nghiệp; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; xây dựng các quy định cụ thể để phát huy được quyền chủ động, sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả công tác xây dựng Đảng trong Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ qua, nhất là công tác phát triển đảng và tổ chức sinh hoạt đảng?

Ông Bùi Văn Cường: Nhìn tổng quát lại, trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối được coi trọng. Từ công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra giám sát đến công tác vận động quần chúng được tăng cường. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng đảng được nâng cao, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Doanh nghiệp được khẳng định và phát huy, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao, uy tín, vị thế của đảng ủy Khối ngày càng được khẳng định và nâng cao.

PV: Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm kỳ tới Đảng bộ khối sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh nền kinh tế nước ta sẽ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Ông có thể chia sẻ những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 là như thế nào?

Ông Bùi Văn Cường: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ then chốt là: Tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng năng suất lao động gấp 2 lần so với năng suất lao động trung bình xã hội. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiêp theo hướng hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới.

Thứ ba, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ngành. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.

Thứ tư, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn lao động. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước để tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đề ra trong nhiệm kỳ tới./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'
'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ
Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Ngày làm việc thứ hai: Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội
Ngày làm việc thứ hai: Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Ngày làm việc thứ hai: Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

Ngày làm việc thứ hai: Trung ương thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

“Xây dựng thế trận lòng dân là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm“
“Xây dựng thế trận lòng dân là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm“

VOV.VN - Thượng tá Đỗ Xuân Tụng cho rằng trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết vấn đề “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm.

“Xây dựng thế trận lòng dân là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm“

“Xây dựng thế trận lòng dân là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm“

VOV.VN - Thượng tá Đỗ Xuân Tụng cho rằng trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết vấn đề “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm.

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII
Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

VOV.VN-Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận về Tờ trình về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự.

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

VOV.VN-Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận về Tờ trình về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?
Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết quy trình nhân sự đã được đảm bảo một cách chặt chẽ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết quy trình nhân sự đã được đảm bảo một cách chặt chẽ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?
Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'
'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt khóa XII
Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt khóa XII

VOV.VN - Trung ương nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt khóa XII

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt khóa XII

VOV.VN - Trung ương nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. 

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X
445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?
Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'
'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

Ngày 11/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 bế mạc
Ngày 11/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 bế mạc

VOV.VN - Ngày 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục làm việc và bế mạc theo Chương trình.

Ngày 11/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 bế mạc

Ngày 11/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 bế mạc

VOV.VN - Ngày 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục làm việc và bế mạc theo Chương trình.