Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN- Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra trong 5 năm tới.

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Tham dự Đại hội có 444 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Huy Sơn)

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trình bày nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Nổi bật duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân trong giai đoạn 2010-2015 đạt 9,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.500 USD/người vào cuối năm nay. Từ thực tiễn thành phố đã góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên 2 vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 8-8,5%; chuyển dịch cơ cấu đưa tỷ trọng dịch vụ chiếm 56-58%; thu nhập bình quân đầu người đạt 9.800 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm; tạo việc làm mới cho hơn 625.000 lao động; phấn đấu đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Huy Sơn)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ Thành phố Hồ chí Minh đã đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Trước hết, trong nhiệm kỳ qua, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội đối với khu vực và cả nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển của ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao nên chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được nâng cao, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là hình thành và mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hoá, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm  an sinh xã hội; đã hoàn thành cơ bản chương trình giảm nghèo và chuyển sang giai đoạn giảm nghèo bền vững.

Là một địa bàn chiến lược trọng yếu, Thành phố cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh, chính trị, xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng Bộ Thành phố, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả bước đầu rất quan trọng cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng và năng lực hội nhập quốc tế chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; kết cấu hạ tầng vẫn còn tình trạng quá tải, một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây bất ổn.

Phân tích thuận lợi và khó khăn trong nước, cũng như thế giới, Tổng Bí thư nhấn mạnh tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới. Đó là nhiệm vụ Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Vũ Duy)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  lưu ý 7 vấn đề cần được Đại hội thống nhất thực hiện. Trước hết, Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố. Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM (Ảnh: Vũ Duy)

Vấn đề thứ 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập liên quan đến công tác quy hoạch, với yêu cầu huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Trong đó có những yêu cầu cụ thể là giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; chủ động hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Vấn đề thứ 4, Tổng Bí thư cho rằng Đảng bộ Thành phố phải chỉ đạo thực hiện đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Thành phố phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thật sự là Thành phố nghĩa tình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu với địa bàn trọng yếu như thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững ổn định để phát triển là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Đề cao cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chú trọng xây dựng và bảo vệ ở mỗi cơ sở, từ mỗi con người; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng kinh tế đều tăng thêm hiệu quả xã hội, nâng cao khả năng tự bảo vệ và có đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh giữ nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và hiện đại hoá quốc phòng, an ninh.”

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Tổng Bí thư nêu rõ: Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Thành phố cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về Thành phố và đang hướng về Đại hội của Đảng bộ Thành phố với niềm tin yêu sâu sắc, mong muốn Thành phố không ngừng phát triển nhanh, bền vững; Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội chúng ta với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp ý kiến để có những quyết định đúng đắn về phát triển Thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Triển lãm công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao của TPHCM được tổ chức chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu lần thứ 10 Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ hôm nay đến ngày 17/10./. 

Tin liên quan

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI
369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Đại hội Đảng bộ Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/10.

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Đại hội Đảng bộ Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/10.

Nghệ An có nhiều thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc
Nghệ An có nhiều thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc.

Nghệ An có nhiều thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc

Nghệ An có nhiều thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc.

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X
445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN
Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN cần học tập các nước tiên tiến trên thế giới về mô hình, cách thức quản lý nhà nước và luật pháp.

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

Góp ý văn kiện Đảng: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - Để hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN cần học tập các nước tiên tiến trên thế giới về mô hình, cách thức quản lý nhà nước và luật pháp.

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.