Bài 1:

Xây dựng Đảng về đạo đức: Phải loại bỏ được chủ nghĩa cá nhân

VOV.VN -Xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa trong tình hình hiện nay là mấu chốt, cốt lõi làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là Đảng lãnh đạo và cầm quyền

Lời Tòa soạn:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để Đảng ngang tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong Báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội XII của Đảng cũng nhấn mạnh: trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Theo các chuyên gia, để Nghị quyết Đại hội Đảng XII nhanh chóng đi vào cuộc sống, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đổi mới chính trị và hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, cần phải đặc biệt quan tâm triển khai mạnh mẽ việc xây dựng Đảng về đạo đức, bởi xây dựng Đảng về đạo đức là đảm bảo tối cần thiết để giữ vững, bảo vệ nhân cách đảng viên, làm cho mỗi đảng viên xứng đáng với danh hiệu cao quý của những người đứng trong đội ngũ tiên phong, đồng thời đảm bảo cho Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, từ chính trị đến tư tưởng và đạo đức.

VOV.VN xin giới thiệu loạt bài viết “Xây dựng Đảng: Nhiệm vụ then chốt trong tình hình mới”.

Đại hội XII của Đảng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần phải đẩy mạnh hơn nữa, trong đó trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đại hội XII có sự phát triển nhận thức quan trọng về xây dựng Đảng khi bổ sung không chỉ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà cả về đạo đức. Ngay trong tiêu đề của Báo cáo Chính trị, Đại hội còn xác định nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ là “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Trong đó tập trung vào 2 nội dung cốt yếu nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược. 

 Xây dựng Đảng về đạo đức: Tư duy mới trong xây dựng Đảng

Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Anh, Tạp chí Cộng sản cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức là một tư duy mới trong xây dựng Đảng nói chung. Việc đặt thẳng vấn đề xây dựng đạo đức trong xây dựng Đảng thể hiện ý chí của Đảng ta quyết tâm đấu tranh với một hiện tượng đã trở nên khá phổ biến, được coi là “sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. “Vì thế Đại hội XII bổ sung xây dựng Đảng về đạo đức vào mục tiêu xây dựng Đảng là hoàn toàn đúng đắn, không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, còn xuất phát từ thực tiễn tình hình, từ quyết tâm giải quyết một vấn đề cấp bách, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”.

GS Hoàng Chí Bảo
GS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, xây dựng Đảng là một vấn đề lớn, thường xuyên được Đảng ta quan tâm trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng Đảng càng được quan tâm chú ý của toàn dân. Các Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của các hội nghị Trung ương ở từng nhiệm kỳ hầu như không một Nghị quyết nào không đề cập tới các nội dung xây dựng Đảng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.


Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã ra Nghị quyết lịch sử “về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Theo GS Hoàng Chí Bảo, đây là một Nghị quyết có tầm vóc lớn, có ảnh hưởng rất lớn trong Đảng và trong dân. “Một Nghị quyết lịch sử, với dũng khí phê phán, tự phê phán, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “dựa vào dân mà xây dựng Đảng” của Đảng ta, đáp ứng lòng mong đợi từ lâu của đông đảo Đảng viên và quần chúng. Một nghị quyết kịp thời, đúng lúc, rất được lòng dân, vì trách nhiệm cao nhất trước dân tộc và nhân dân mà Đảng tự đổi mới chính mình, đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng ở vị trí then chốt.

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, Đại hội XII, có thể nói lần đầu tiên đã nhận thức đầy đủ, toàn diện về xây dựng Đảng, đã mở rộng nội dung xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện, mọi mối quan hệ, do đó đã đặt vấn đề đạo đức và văn hóa trong Đảng.  “Xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa trong tình hình hiện nay là mấu chốt, cốt lõi làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là Đảng lãnh đạo và cầm quyền. Để xây dựng Đảng  về đạo đức-đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư mà Hồ Chủ tịch đã nêu ra cần phải chuyển từ ý thức đạo đức sang hành động đạo đức, không chỉ với nỗ lực tự giác, trách nhiệm của từng người mà còn phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, của những người lãnh đạo, nhất là phát huy vai trò của dân trong xây dựng Đảng”.

Luôn cảnh giác và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Theo TS Nguyễn Đình Hòa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Đó là các nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây ra… Trong bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng với tư cách Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng. Bởi sự trong sạch, vững mạnh đó không chỉ gắn liền với việc bảo tồn, giữ vững và phát huy những thành quả đạt được trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, mà còn trực tiếp quyết định vận mệnh của đất nước cũng như của Đảng trong hiện tại và tương lai.

 Xây dựng Đảng về đạo đức: Tư duy mới trong xây dựng Đảng
Trong rất nhiều việc “cần làm ngay” để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cần đặt trọng tâm vào một số nội dung cơ bản. Trong đó cần coi trọng đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. “Thái độ xem nhẹ việc trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, chưa nghiêm túc thực hiện phê và tự phê bình… khiến không ít cán bộ, đảng viên sa ngã trước những cám dỗ đời thường”. Sự không chiến thắng, không vượt qua nổi cái “tôi” nhỏ bé để thành nô lệ của những ham muốn cá nhân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên vừa là nguồn gốc sâu xa, vừa là sự tiếp tay dẫn đến những tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, mất đoàn kết… Chủ nghĩa cá nhân là một trong những nguy cơ tiềm ẩn, thường xuyên bởi nó núp ngay trong bản thân mỗi con người”.


Để tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Anh, phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước. Theo đó các cấp Ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên, đẩy mạnh biểu hiện hình thức trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ Đảng viên. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu. 
Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Anh, “trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành đạo đức, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập theo tấm gương Bác Hồ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

TS Nguyễn Đình Hòa cho rằng, cùng với việc tiến hành đồng bộ nhiều biên pháp khác, Đảng cần chú ý đẩy mạnh công tác kiểm tra, thực hiện phê bình và tự phê bình để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong các tổ chức Đảng, trong bộ máy Nhà nước.  Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để họ thực sự trở thành những công bộ, đày tớ trung thành của nhân dân. “Cái tâm trong sáng, lành mạnh thì mỗi người cán bộ, đảng viên mới thực sự có động cơ, tình cảm và đạo đức cách mạng đúng đắn, mới luôn nghĩ và hành động vì lợi ích của nhân dân, đất nước. Nếu mọi người luôn cảnh giác và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã thực sự có ý thức vươn tới cái chung, vì tập thể, cộng đồng. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, Đảng trở nên vững mạnh, có năng lực trí tuệ và sức chiến đấu cao chính là do đội ngũ của mình gồm những con người vừa hồng, vừa chuyên”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên