Đến năm 2025, nội dung về quyền con người phải được đưa vào tất cả các cơ sở giáo dục

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Đề án đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nhiều cơ sở giáo dục bước đầu triển khai tích hợp nội dung quyền con người vào chương trình.

“Quan điểm chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay và đặc biệt trong những nhiệm kỳ gần đây đều xác định rõ: "lấy con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực cho sự phát triển của đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại hội nghị sơ kết công tác thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn (2017-2021).

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Đề án đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo bước đầu triển khai tích hợp, lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục, đào tạo. 

Thông qua việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục. Qua đó được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về nỗ lực và quyết tâm của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy giáo dục quyền con người; góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, về cơ bản, các hoạt động của Đề án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh nghiêm trọng thời gian qua, nhưng nhìn chung các cơ quan tham gia đề án đã nỗ lực thực hiện được các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công của Đề án.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cần khắc phục hạn chế, bất cập từ nguyên nhân chủ quan để đưa hoạt động của Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được phê duyệt. Đồng thời yêu cầu, phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra là đến năm 2025, tất cả các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người. Theo đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm không chỉ của các bộ, ngành tham gia Đề án mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng về giáo dục quyền con người ở Việt Nam, góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 


Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: "Quan điểm chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay và đặc biệt trong những nhiệm kỳ gần đây khi chúng ta xác định là lấy con người là trung tâm, và con người là chủ thể, nguồn lực và động lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Điều quan trọng hơn nữ đây cũng là một bằng chứng sinh động để khẳng định về nhìn nhận và tiếp cận về quyền con người, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động."

 Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 được phê duyệt ngày 5/9/2017. Đề án được triển khai nhằm thực hiện Chi thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác nhân quyền trong tỉnh hình mới"; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Đồng thời thực hiện cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về đẩy mạnh hoạt động giáo dục quyền con người./.

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam đã chủ động đương đầu với các thách thức trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, sẵn sàng chấp thuận và có hành động triển khai các khuyến nghị trong những lĩnh vực còn khó khăn.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam đã chủ động đương đầu với các thách thức trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, sẵn sàng chấp thuận và có hành động triển khai các khuyến nghị trong những lĩnh vực còn khó khăn.

Việt Nam nỗ lực cao nhất để người dân được thụ hưởng các quyền con người cơ bản
Việt Nam nỗ lực cao nhất để người dân được thụ hưởng các quyền con người cơ bản

VOV.VN - Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo việc thụ hưởng các quyền con người cơ bản của người dân với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Việt Nam nỗ lực cao nhất để người dân được thụ hưởng các quyền con người cơ bản

Việt Nam nỗ lực cao nhất để người dân được thụ hưởng các quyền con người cơ bản

VOV.VN - Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo việc thụ hưởng các quyền con người cơ bản của người dân với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan.