Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên người thân yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật trong đó một số nội dung mang tính đột phá. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2024 và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã đề ra.

Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên VOV phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về nội dung này.

PVThưa Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, một năm đã qua với nhiều dấu ấn của Quân đội nhân dân Việt Nam, ông có thể khái quát những kết quả nổi bật nhất của toàn lực lượng trong năm 2023?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhất là đã tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về các chiến lược quân sự, quốc phòng...

Quân đội tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba đột phá và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, hội thi, hội thao được nâng lên.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác có bước phát triển mới. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội được tăng cường.

PVVậy Thượng tướng có thể cho biết đâu là nguyên nhân để có được kết quả đó?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Có được kết quả đó là do Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thể hiện rõ tinh thần “7 dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, trung thành, kiên định, vững vàng; có ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Vấn đề xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Nhiệm vụ này đã và đang được Bộ Quốc phòng triển khai ra sao, để công nghiệp quốc phòng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Quán triệt và nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, xây dựng, hoàn thiện thể chế; đầu tư phát triển; nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến; tăng cường hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Qua đó, công nghiệp quốc phòng đã từng bước làm chủ được công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược, trong đó có nhiều chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần tích cực vào xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Đặc biệt, để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và khắc phục những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách trong phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Bộ Quốc phòng đang chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng bảo đảm tập trung, thống nhất; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng phù hợp với đặc thù công nghiệp quốc phòng và gắn với phương thức tác chiến của quân đội, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; đồng thời, huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp dân sinh tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

PV: Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng có những hoạt động trọng tâm gì để Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh và để nhân dân trong nước, quốc tế ngày càng hiểu và nhận thức rõ hơn sự trưởng thành và phát triển của Quân đội ta, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương:  Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân đã xác định rõ nhiệm vụ năm 2024 tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là có đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024: “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm giữ vững sự ổn định, nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bốn là, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt về mọi mặt, tích cực, chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống. Thực hiện tốt Đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; xây dựng Đề án tổ chức lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội trên trường quốc tế.

Sáu là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

PVNhân dịp tết đến xuân về Thượng tướng có thể gửi lời chúc tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân và thính giả cả nước đang theo dõi chương trình này?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên người thân yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xin chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cùng  thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 11/10, Đại tướng Yoshida Yoshihide, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đã chủ trì Lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Nhật Bản. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 11/10, Đại tướng Yoshida Yoshihide, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đã chủ trì Lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy TƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Nhật Bản. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ trước thềm năm mới về nhiệm vụ trong năm 2023.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ trước thềm năm mới về nhiệm vụ trong năm 2023.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cần lập Quỹ Phòng thủ dân sự để ứng phó thảm hoạ
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cần lập Quỹ Phòng thủ dân sự để ứng phó thảm hoạ

VOV.VN - Trước các ý kiến khác nhau về đề xuất quy định Quỹ Phòng thủ dân sự trong dự án luật, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cho rằng, thảm hoạ sự cố khi xảy ra ảnh hưởng rất lớn nên cần nguồn lực giải quyết vấn đề cấp thiết ban đầu.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cần lập Quỹ Phòng thủ dân sự để ứng phó thảm hoạ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Cần lập Quỹ Phòng thủ dân sự để ứng phó thảm hoạ

VOV.VN - Trước các ý kiến khác nhau về đề xuất quy định Quỹ Phòng thủ dân sự trong dự án luật, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cho rằng, thảm hoạ sự cố khi xảy ra ảnh hưởng rất lớn nên cần nguồn lực giải quyết vấn đề cấp thiết ban đầu.