Hội nghị TW 7: Đồng thuận với Nghị quyết công tác dân vận

(VOV) -Vấn đề đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận tại Hội nghị TW 7 được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thường xuyên theo dõi nội dung của Hội nghị Trung ương 7 qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Trần Hoàng Lâm (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) cho rằng, việc Ban chấp hành Trung ương nhất trí thông qua Nghị quyết “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” là một cú hích.

Theo ông Lâm, thời gian qua, hiệu quả của công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đó là thực trạng nơi này, nơi kia, cấp ủy và các tổ chức đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong khi đó, cách tiếp cận, công tác vận động quần chúng lại rập khuôn, chậm đối mới, khó thuyết phục được đối tượng được vận động.

Ông Trần Hoàng Lâm nói: “Tôi cho rằng, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết rất là kịp thời. Việc triển khai Nghị quyết này là cầu nối rất quan trọng trong việc kết nối giữa Đảng và nhân dân”.

Tồn tại và những yếu kém trong công tác dân vận đã được Hội nghị Trung ương 7 chỉ rõ, đó là chậm cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thật chặt chẽ. Một số nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Những yếu kém, khuyết điểm của bộ máy công quyền tạo bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân, là kẽ hở để các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, kích động quần chúng, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, việc Đảng thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn tại và quyết tâm đổi mới trong công tác dân vận là phù hợp tình hình thực tiễn.

Ông Phúc nói: “Tăng cường công tác dân vận hiện nay chính là góp phần củng cố mối quan hệ tốt hơn nữa giữa Đảng với dân. Đảng làm sao hiểu dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Không những về xây dựng Đảng mà còn hoàn thiện vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho sự nghiệp đổi mới phát triển tốt hơn. Đây là Nghị quyết đáp ứng được đòi hỏi của tình hình hiện nay”.

Mục tiêu lớn nhất của công tác dân vận trong tình hình mới chính là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên rất cần những giải pháp đồng bộ và phù hợp với tình hình đất nước trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được. Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận là củng cố, đổi mới phương thức tiếp cận, vận động quần chúng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết: “Nghị quyết lần này xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Cán bộ đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là những người làm công tác dân vận, làm công tác đoàn thể thì đây là nguồn động viên rất lớn. Trên cơ sở đó để giúp cho cán bộ dân vận hoàn thành được nhiệm vụ của đảng giao trong công tác vận động quần chúng”.

Rõ ràng, việc dư luận hoan nghênh, đánh giá cao Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đổi”, là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, trong thời gian tới công tác đặc biệt quan trọng này sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần mạnh mẽ vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7
Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

(VOV) -Những ý kiến đóng góp tâm huyết của người dân về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

(VOV) -Những ý kiến đóng góp tâm huyết của người dân về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7
Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI
Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.