Kết luận của Ban Bí thư về kiện toàn tạp chí các ban Đảng Trung ương

VOV.VN - Từ sau 2020, lấy Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung

Ngày 29/12/2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng ký ban hành Kết luận số 26-KL/TW về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay. Sau đây là toàn văn kết luận.

Từ sau 2020, lấy Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung
Tại phiên họp ngày 27/12/2017, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương trình Đề án "Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay" (Tờ trình số 54-TTr/BTGTW, ngày 05/12/2017), ý kiến các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1- Trong những năm vừa qua, tạp chí các ban đảng Trung ương đã khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của các ban đảng Trung ương; góp phần tuyên truyền, phổ biến, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tác dụng thiết thực trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, trao đổi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Tuy nhiên, tạp chí các ban đảng Trung ương còn có hạn chế, nội dung và hình thức chưa thực sự hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ những người làm công tác đảng và cán bộ, đảng viên. Số lượng phát hành một số tạp chí còn ít; việc đọc và hiệu quả sử dụng tạp chí chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do mô hình, phương thức hoạt động của tạp chí các ban đảng Trung ương chưa theo kịp sự phát triển của báo chí hiện đại; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ chế tài chính còn bất cập; bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, phóng viên, biên tập viên còn hạn chế.

2- Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, xu hướng phát triển của báo chí, nhất là sự phát triển của Internet và mạng xã hội; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương, khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Bí thư yêu cầu:

2.1- Đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tạp chí các ban đảng Trung ương theo hướng tinh gọn, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí trong nước và thế giới. Tạp chí các ban đảng Trung ương cần đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo; chú trọng vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông, kiến thức công tác xây dựng Đảng để thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, giữ được sắc thái riêng, hấp dẫn bạn đọc, coi trọng tính hiệu quả của tạp chí.

2.2- Việc kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ nay đến năm 2020, tập trung rà soát quy hoạch tạp chí các ban đảng Trung ương theo hướng tinh gọn về đầu mối, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động; mỗi ban đảng Trung ương có không quá 1 tạp chí in; khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử và chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử.

Thống nhất mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy tạp chí các ban đảng Trung ương; không tăng biên chế, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ban. Các tạp chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tiến tới hạch toán độc lập. Trước mắt, ngoài chi phí thường xuyên, các tạp chí được cấp kinh phí cho hoạt động xuất bản và chi trả nhuận bút. Về lâu dài, thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, phù hợp với xu hướng chung của các cơ quan báo chí cả nước.

Từ sau năm 2020, trên cơ sở và lấy Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng.

2.3- Các ban đảng Trung ương gương mẫu đi đầu trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các tạp chí gắn với việc đổi mới tổ chức bộ máy của từng ban đảng Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng cơ chế tài chính cho các tạp chí ban đảng Trung ương phù hợp với các quy định chung và yêu cầu đổi mới, phát triển.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban đảng Trung ương triển khai thực hiện Kết luận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Nỗ lực đổi mới hiệu quả công tác tuyên giáo
Ông Võ Văn Thưởng: Nỗ lực đổi mới hiệu quả công tác tuyên giáo

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: Phải nỗ lực không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ông Võ Văn Thưởng: Nỗ lực đổi mới hiệu quả công tác tuyên giáo

Ông Võ Văn Thưởng: Nỗ lực đổi mới hiệu quả công tác tuyên giáo

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: Phải nỗ lực không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.