Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

VOV.VN - Sáng 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao bởi xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại.

Theo Bộ trưởng, nhìn lại thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, tình hình quốc tế chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện Quyết định số 209 của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.

“Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng”, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao về kiện toàn tổ chức sau hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao; công tác nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nêu 3 đề xuất để Hội nghị cùng thảo luận. Thứ nhất là tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực các Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thứ hai là Đảng bộ cũng như các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng thực hiện đồng bộ xây dựng tổ chức và con người, trong đó xây dựng con người là quyết định. Cuối cùng cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tham mưu triển khai những định hướng về công tác đảng ngoài nước.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của các tổ chức đảng trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân… Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả mà Bộ Ngoại giao đã đạt được trong thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ bảo đảm ổn định, thông suốt trong hệ thống tổ chức đảng, không bị gián đoạn hoạt động.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đổi mới; kịp thời chuyển tải thông điệp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến các đối tác quan trọng và bạn bè quốc tế.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao nổi bật là đã kịp thời nghiên cứu, dự báo tình hình, cung cấp thông tin chiến lược, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là Biển Đông; củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021; kết hợp chặt chẽ công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại; đẩy mạnh “Ngoại giao vaccine” phục vụ chống dịch Covid-19, thu hút nguồn lực phát triển đất nước; triển khai hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm “Kiều bào chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19”, vận đồng kiều bào ủng hộ cho công tác phòng chống dịch trong nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, cách làm hay, mô hình tốt, làm rõ những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong hai bài phát biểu rất quan trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vừa được tổ chức, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Hai là, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác đối ngoại; tạo sự đồng thuận, nhất trí, giữ vững bản lĩnh, niềm tin của cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Ba là, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi công việc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, phù hợp với đặc thù của công tác đối ngoại, nhất là hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên ngoài nước.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh trong ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện; đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác đảng ngoài nước; đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tổng kết và tham mưu cho Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản điều chỉnh về công tác đảng ngoài nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm của ngành Ngoại giao và 60 năm công tác đảng ngoài nước, tiếp tục giành được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Tin liên quan

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp
Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp

VOV.VN - Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động.

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp

VOV.VN - Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận thời gian qua đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động.

Thủ tướng: Ngoại giao phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế
Thủ tướng: Ngoại giao phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành Ngoại giao đã phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tựu.

Thủ tướng: Ngoại giao phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế

Thủ tướng: Ngoại giao phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành Ngoại giao đã phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tựu.

Ảnh: Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ảnh: Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.

Ảnh: Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ảnh: Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.