Khơi thông các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030

VOV.VN - Từ thực tiễn phát triển đất nước trong những năm qua và kinh nghiệm phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, các nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Ngày 6/9, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 20 bài tham luận gửi đến hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt Đại hội XIII của Đảng là phải tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài chính, nguồn lực văn hóa, khoa học và công nghệ, đặc biệt là nguồn lực con người, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.

Từ thực tiễn phát triển đất nước trong những năm qua và kinh nghiệm phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, các nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mỗi quốc gia đều cần đến các nguồn lực, cả nguồn lực vật chất lẫn nguồn lực tinh thần, cả nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, để sản xuất ra của cải cho xã hội, không chỉ nhằm thỏa mãn như nhu cầu cơ bản của cuộc sống, mà còn xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thực hiện dân giàu, nước mạnh, phát triển con người toàn diện. Các nguồn lực cũng là nền tảng để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là nhân tố bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Một số tham luận tại hội thảo khẳng định: Khi xem xét tổng thể bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước, nếu không có tư duy đột phá trong khai thác, phân bổ, sử dụng một cách hợp lý sẽ không thể phát huy hiệu quả vai trò to lớn của các nguồn lực để phát triển, thậm chí đất nước có thể ngày càng bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, để khai thác, phân bổ, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo, nhận diện và nắm bắt được yêu cầu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chiến lược phát triển phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy hiệu quả các các nguồn lực hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải đổi mới thể chế, cơ chế, pháp luật, chính sách về huy động, sử dụng các nguồn lực; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước đối với các nguồn lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực huy động và sử dụng các nguồn lực của đất nước; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; doanh nghiệp phải là đầu tàu của đổi mới sáng tạo, của tăng năng suất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực./.

Tin liên quan

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho phát triển đất nước
Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho phát triển đất nước

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, tại Đại sứ quán Việt Nam, Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp 100 trí thức Việt nam tiêu biểu với sự bảo trợ của Đại sứ quán, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho phát triển đất nước

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho phát triển đất nước

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, tại Đại sứ quán Việt Nam, Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp 100 trí thức Việt nam tiêu biểu với sự bảo trợ của Đại sứ quán, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước
Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước". VOV.VN trân trọng giới thiệu bài viết:

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước". VOV.VN trân trọng giới thiệu bài viết:

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước
Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước

VOV.VN -Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhà nước tạo điều kiện để các tôn giáo giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước"

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước

VOV.VN -Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhà nước tạo điều kiện để các tôn giáo giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước"

Thủ tướng: Chúng ta hãy đoàn kết đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng
Thủ tướng: Chúng ta hãy đoàn kết đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta.

Thủ tướng: Chúng ta hãy đoàn kết đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng

Thủ tướng: Chúng ta hãy đoàn kết đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta.

Vì sao phản biện xã hội chưa đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước?
Vì sao phản biện xã hội chưa đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước?

VOV.VN - Trong những năm gần đây, các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật thông qua phản biện xã hội.

Vì sao phản biện xã hội chưa đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước?

Vì sao phản biện xã hội chưa đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước?

VOV.VN - Trong những năm gần đây, các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tham gia ngày càng tích cực vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật thông qua phản biện xã hội.