Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò trước Nhân dân

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Sáng nay (19/9), tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với gần 999 đại biểu chính thức và khoảng 300 khách mời tham dự. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân.

Việc thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, đất nước sau hơn 30 năm Đổi mới, thế và lực đã lớn mạnh hơn nhiều và đang trên đà chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội đất nước dù có bước phát triển, nhưng còn nhiều khó khăn, hạn chế, còn những vấn đề nhân dân chưa hài lòng; diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống Nhân dân và sự phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính vì thế, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận Tổ quốc cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước; tăng cường sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày báo cáo

Sau phát biểu khai mạc của ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Báo cáo đã nêu bật những đóng góp to lớn của các giai cấp và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như những kết quả tích cực trong việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua cùng phương hướng giải quyết những hạn chế đã nêu.

Cũng theo báo cáo, đất nước đang phải đối diện và ứng phó với những vấn đề như: dân số già hóa; việc làm và di cư; thiếu nguồn lực lao động có chất lượng cao; bất bình đẳng giới và nguy cơ khủng hoảng gia đình; sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện sống, việc làm, dịch bệnh...

Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá... làm nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Chính vì thế, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện sứ mệnh cao cả xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 5 Trung tâm thảo luận của Đại hội do các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam là ông Hầu A Lềnh, bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài và ông Nguyễn Hữu Dũng chủ trì./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ
Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

VOV.VN -Măt trận đoàn kết phải tập hợp được tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân, kể cả bà con Việt kiều để tập trung xây dựng đất nước mạnh giàu.

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

VOV.VN -Măt trận đoàn kết phải tập hợp được tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân, kể cả bà con Việt kiều để tập trung xây dựng đất nước mạnh giàu.

Báo cáo kiểm điểm của MTTQ “thiếu vắng phần nói về biển đảo”
Báo cáo kiểm điểm của MTTQ “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

VOV.VN - Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dù đề cập khá đầy đủ và bao quát nhiều vấn đề nhưng lại “thiếu vắng phần nói về biển đảo”.

Báo cáo kiểm điểm của MTTQ “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

Báo cáo kiểm điểm của MTTQ “thiếu vắng phần nói về biển đảo”

VOV.VN - Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dù đề cập khá đầy đủ và bao quát nhiều vấn đề nhưng lại “thiếu vắng phần nói về biển đảo”.

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

VOV.VN -Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Bản tóm tắt Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ khóa VIII.

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

VOV.VN -Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Bản tóm tắt Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ khóa VIII.