Nhận thức lệch lạc: Nguồn cơn dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Nhận thức lệch lạc: Nguồn cơn dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Sự cởi mở làm cho một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân bị tác động tiêu cực, dẫn tới rơi vào cái bẫy của sự thiên kiến, xa rời lý tưởng. Những suy nghĩ lệch lạc sẽ dẫn đến sự thay đổi về hành vi, thay đổi về quan điểm chính trị là mầm mống của các hoạt động chống phá chế độ dưới nhiều hình thức.