Thủ tướng phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Các vị trưởng ngành phải chuẩn bị báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án Luật sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chuẩn bị, trình Báo cáo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết  số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi); Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2014; Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2014...

Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2014 sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc  thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định tại điều 3 của Nghị quyết.

Đồng thời chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ kết quả triển khai, thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014; Dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó có chủ trương thực hiện một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình các Báo cáo của Chính phủ: Việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Dự án thủy điện Sơn La; Dự án thủy điện Lai Châu; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum; Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình các Báo cáo của Chính phủ gồm: Công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2014; tình hình triển khai dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình Báo cáo giải trình của Chính phủ về việc phê chuẩn Công ước quyền của người khuyết tật theo Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 2/6/2014 của Chủ tịch nước trình Quốc hội; Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động; phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề và Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình xây dựng nhà Quốc hội; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) và Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; chuẩn bị, trình Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án Luật thú y.

Tổng thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội.

 Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công bổ sung 3 Bộ trưởng chuẩn bị một số tờ trình, dự án luật sẽ trình bày tại Phiên họp thứ 32 dự kiến diễn ra từ ngày 6-9/10/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 1943/TTg-KTN, ngày 1/10/2014,  đã giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIII xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trong tuần: Dấu ấn một kỳ họp Quốc hội
Việt Nam trong tuần: Dấu ấn một kỳ họp Quốc hội

VOV.VN -Tròn 40 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước cử tri, kỳ họp thứ 6 đã bế mạc chiều 29/11.

Việt Nam trong tuần: Dấu ấn một kỳ họp Quốc hội

Việt Nam trong tuần: Dấu ấn một kỳ họp Quốc hội

VOV.VN -Tròn 40 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước cử tri, kỳ họp thứ 6 đã bế mạc chiều 29/11.

Lòng yêu nước làm nên thành công của kỳ họp Quốc hội
Lòng yêu nước làm nên thành công của kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Lòng yêu nước, tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi vị đại biểu đã làm nên thành công của kỳ họp

Lòng yêu nước làm nên thành công của kỳ họp Quốc hội

Lòng yêu nước làm nên thành công của kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Lòng yêu nước, tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mỗi vị đại biểu đã làm nên thành công của kỳ họp

Phó Chủ tịch nước đánh giá về kỳ họp Quốc hội
Phó Chủ tịch nước đánh giá về kỳ họp Quốc hội

VOV.VN -“Đại biểu Quốc hội đã thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn dân…”

Phó Chủ tịch nước đánh giá về kỳ họp Quốc hội

Phó Chủ tịch nước đánh giá về kỳ họp Quốc hội

VOV.VN -“Đại biểu Quốc hội đã thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn dân…”

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới
Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

VOV.VN -Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có những sự kiện mang dấu ấn lịch sử, mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

VOV.VN -Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có những sự kiện mang dấu ấn lịch sử, mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.