Tổng Bí thư: “Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta nhận thấy Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"

Sáng 6/1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Chủ tịch nư­ớc; Chính phủ n­ước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ­ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2016). Trước đó, các đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tới dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân.

Về khách quốc tế có Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào PanyYathotu; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước và đại diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương, cùng các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016)

Mốc son chói lọi

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khi thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến… đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, tự lựa chọn và dựng xây chế độ Cộng hòa dân chủ. Nước ta chẳng những đã trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước.

Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là thắng lợi của tinh thần yêu nước, truyền thống giữ vững độc lập, tự do của dân tộc; thắng lợi của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được thiết lập trên đất nước Việt Nam; thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện các hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ ĐBQH luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiện, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trải qua 70 năm, Quốc hội không ngừng lớn mạnh

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm gần đây, hoạt động lập pháp của Quốc hội có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc của đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, tăng cường pháp chế XHCN.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các công trình, dự án quan trọng quốc gia… ngày càng được cải tiến, thực chất hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, đưa ngoại giao nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu biết rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

“Nhìn lại chặng đường 70 năm ra đời, phát triển và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, chúng ta nhận thấy, Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, luôn được khẳng định một cách nhất quán và xuyên suốt trong Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp của nước ta.

Qua mỗi lần sửa đổi Hiến pháp, vị trí, vai trò, tính chất của của Quốc hội lại được hoàn thiện hơn ở một tầm cao mới. Quốc hội là cơ quan nhà nước duy nhất do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân…

Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn, đường lối, quan điểm và các chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Phát huy thành tựu, tiếp tục đổi mới

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội cần tập trung phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Đẩy mạnh hoạt động lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Tăng cường năng lực, đổi mới quy tình lập pháp, nâng cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. Tăng cường giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, giải trình tại Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhất là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước, dự án, công trình quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại…

“Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bàn bè quốc tế, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương hướng hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Quốc hội mang trong mình sức mạnh của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu đất nước còn trong trứng nước, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng xung quanh Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, trao cho Quốc hội trọng trách ban hành Hiến pháp và lập nên các thiết chế của Nhà nước dân chủ nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Mỗi quyết định của Quốc hội là sự kết hợp nhuần nhuyễn "ý Đảng, lòng Dân"

Theo Chủ tịch Quốc hội, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Quốc hội luôn gắn bó với nhân dân, mang trong mình sức mạnh của nhân dân, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan trọng của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, là sự kết hợp nhuần nhuyễn "ý Đảng, lòng Dân". Mỗi thành quả của Quốc hội là kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, mỗi chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang đó và tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; đồng thời đây cũng là dịp để ôn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước và sự mong đợi của nhân dân.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể Quốc dân đồng bào trong suốt 70 năm qua đã luôn tin tưởng, trao cho Quốc hội trách nhiệm thực hiện quyền lực nhân dân, Chủ tịch Quốc hội xúc động nói:  "Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, và Nhân dân."

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lắng nghe dân sẽ tránh chủ quan, duy ý chí

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa chia sẻ, kinh nghiệm cho thấy, nếu ĐBQH tiếp xúc, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe ý nguyện, chia sẻ cuộc sống của cử tri và nhân dân sẽ có nhiều thông tin thiết thực từ thực tiễn, tránh được tình trạng chủ quan, duy ý chí trong việc góp ý, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Quốc hội, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Ngược lại, nếu mối quan hệ này lỏng lẻo, không khăng khít, vô cảm, thiếu trách nhiệm thì hơi thở của cuộc sống không vào được với Quốc hội, hệ quả chính sách sẽ không đi vào đời sống xã hội, quyền lực nhân dân trao cho Quốc hội bị hạn chế.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, theo bà Trương Mỹ Hoa, Quốc hội phải tiếp tục phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần Hiến pháp mới, bám sát thực tế cuộc sống của cử tri và nhân dân.

Thay mặt những đại biểu Quốc hội trẻ, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM cho biết, là thành viên của các cơ quan quyền lực cao nhất vừa là vinh dự, cơ hội để rèn luyện bản thân, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm hết sức lớn lao với tư cách là người đại diện cho nhân dân.

Những đại biểu Quốc hội trẻ tuổi, đại diện sự nhiệt huyết, sáng tạo luôn ý thức phải có trách nhiệm tiếp bước các thế hệ cha anh, nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và tín nhiệm của Nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia dự Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử
Lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia dự Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị Quốc hội, hai nước phát triển mạnh mẽ.

Lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia dự Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử

Lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia dự Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị Quốc hội, hai nước phát triển mạnh mẽ.

Đài Tiếng nói Việt Nam với Tổng tuyển cử đầu tiên
Đài Tiếng nói Việt Nam với Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Một ngày sau chương trình phát thanh đầu tiên, Tổng biên tập Đài TNVN họp bàn công bố Lệnh Tổng tuyển cử và thực hiện công tác tuyên truyền trên làn sóng.

Đài Tiếng nói Việt Nam với Tổng tuyển cử đầu tiên

Đài Tiếng nói Việt Nam với Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Một ngày sau chương trình phát thanh đầu tiên, Tổng biên tập Đài TNVN họp bàn công bố Lệnh Tổng tuyển cử và thực hiện công tác tuyên truyền trên làn sóng.

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử
“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” ôn lại thời hào hùng trong lịch sử dân tộc qua những ca khúc đi cùng năm tháng.

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” ôn lại thời hào hùng trong lịch sử dân tộc qua những ca khúc đi cùng năm tháng.

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri
Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri

VOV.VN -Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã trở thành một dấu mốc không thể nào quên trong ký ức những cử tri.

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên qua ký ức của cử tri

VOV.VN -Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã trở thành một dấu mốc không thể nào quên trong ký ức những cử tri.

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”
“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

VOV.VN -Mỗi khoá Quốc hội đều có bước tiến, gần đây hoạt động nghị trường người dân trông chờ, lắng nghe vì người ta thấy tiếng nói gần hơn với cuộc sống.

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

VOV.VN -Mỗi khoá Quốc hội đều có bước tiến, gần đây hoạt động nghị trường người dân trông chờ, lắng nghe vì người ta thấy tiếng nói gần hơn với cuộc sống.

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối
70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

VOV.VN - Hình ảnh những bà mẹ, người chị buôn thúng bán bưng vận động nhau bỏ phiếu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đại biểu Quốc hội.

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

VOV.VN - Hình ảnh những bà mẹ, người chị buôn thúng bán bưng vận động nhau bỏ phiếu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đại biểu Quốc hội.