Thủ tướng: Thúc đẩy cải cách hành chính để chống tiêu cực, sách nhiễu

VOV.VN - Phát biểu tại phiên thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ diễn ra vào sáng 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính phải được thúc đẩy để góp phần chống tiêu cực, sách nhiễu.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong các khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, phải quan tâm nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Phải tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tránh trùng lắp nhiệm vụ và giảm khâu trung gian. 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá chiến lược; xác định rõ việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng khẳng định, trong thành quả chung của đất nước năm qua có sự đóng góp quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, vừa làm vừa hoàn thiện, để bảo đảm công tác tốt hơn, Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều việc phải làm, bộc lộ hạn chế, yếu kém, cho nên chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy công tác này, tiếp tục cải cách hành chính ở một số ngành, địa phương để sự vận hành của hệ thống nhà nước trong sạch, lành mạnh, linh hoạt, phù hợp, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Một trong những công việc phải thúc đẩy là kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh, phiên họp này để đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, xác định nhiệm vụ năm 2022; thảo luận một số nguyên tắc, quy chế làm việc. Năm 2022 có chủ đề Đoàn kết - Kỷ cương - Chủ động - Thích ứng  - An toàn - Hiệu quả - Phục hồi - Phát triển. Công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh để phục vụ chủ đề này. Liên quan cải cách thể chế, thủ tục, bộ máy, chúng ta phải phải làm tốt vì nó liên quan cả bộ máy tổ chức đòi hỏi phải có tầm nhìn, bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà, sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh.

"Những gì chưa làm được, những gì nhân dân, doanh nghiệp góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Công tác cải cách hành chính phải được thúc đẩy để góp phần chống tiêu cực, sách nhiễu, đặc biệt làm tham nhũng vặt. Các bộ, ngành phải chung tay, các thủ tục hành chính phải thực hiện nhanh, phải suy nghĩ để cải thiện cách làm việc. Không nên chỉ ngồi "nói cải cách mà không làm gì", không phải là "nói xong để đó", như thế không thể "do dân, vì dân" được. Trong tư duy, trong đầu mà không cải cách thì không thể cải cách được"- Thủ tướng lưu ý.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực hiệu quả của Ban Chỉ đạo và các thành viên, công tác cải cách hành chính năm 2021 có nhiều kết quả nổi bật. Đặc biết về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực: Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 02 luật và xem xét, cho ý kiến 06 dự án Luật. Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua đối với 23 đề nghị xây dựng luật; ban hành 200 nghị quyết, 139 nghị định.

Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 quyết định quy phạm pháp luật; 36 chỉ thị. Các Bộ, ngành ban hành gần 800 thông tư…cắt giảm, đơn giản hóa 1.101 quy định kinh doanh; Giảm 07 tổ chức cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập giảm 12,35% so với năm 2015; giảm biên chế đạt mục tiêu đề ra, đã giảm 10,01% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính và những kết quả đã đạt được trong cải cách hành chính năm 2021 vừa qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua như: tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách tại một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; Một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại, một số lĩnh vực có tỷ lệ trễ hẹn cao; Đặc biệt, qua công tác phòng, chống dịch đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế: thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; việc thực hiện các quy định về đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa thiếu thống nhất giữa các địa phương, gây ách tắc, phiền hà cục bộ cho nhân dân...

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Thủ tướng chỉ rõ: “Mục tiêu chúng ta đặt ra là phải tạo ra được bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Thứ hai là nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các bộ, các ngành, các địa phương, quan điểm là đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư phải tập trung và không dàn trải, làm việc nào dứt việc đấy với phương châm là cái gì: đã nói là phải làm lấy sản phẩm, lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả điều hành làm thước đo, cho việc cải cách hành chính của các bộ, các ngành, các địa phương.”

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, tăng cường vai trò người đứng đầu; triển khai quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình, coi đây là khâu có ý nghĩa then chốt, quyết định đến sự thành công trong thực hiện cải cách hành chính. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện. Bố trí nhân lực, tài chính và các nguồn lực cần thiết cho cải cách hành chính một cách thỏa đáng để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; Hoàn thiện thể chế phát triển một cách đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập là điều kiện tiên quyết; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; Hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức; tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công chức, viên chức, về tổ chức bộ máy gắn với việc đề ra được những tiêu chuẩn, chỉ tiêu và định hướng của cải cách thể chế trong giai đoạn mới; Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;  cắt bỏ khâu trung gian, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng yêu cầu: "Phải tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của các cấp hành chính Theo tinh thần Nghị quyết, 18 - 19 của Trung ương, làm sao cho nó vừa tinh giản bộ máy tinh giản biên chế nhưng mà nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, xác định được những cái gì trùng lắp, những cái gì nó giao thoa chỉ xác định là chỉ một cơ quan làm, một cơ quan, một cấp, một tổ chức, một người làm và xác định ai làm tốt nhất thì giao cho người ta, cái này là rất quan trọng. rồi giảm khâu trung gian còn các đồng chí cứ rình rang lại sợ sệt kiện cáo thì không thể làm được, càng làm càng rối."

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp theo hướng đồng bộ, có đầu mối quản lý tập trung thống nhất, liên thông; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

Thủ tướng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức. Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Sớm chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

VOV.VN - Sáng 9/3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trưởng Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

VOV.VN - Sáng 9/3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trưởng Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Cải cách hành chính ở Quảng Bình, khắc phục tình trạng "một cửa, nhiều ổ khóa"
Cải cách hành chính ở Quảng Bình, khắc phục tình trạng "một cửa, nhiều ổ khóa"

VOV.VN - Những năm gần đây, Quảng Bình được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Đây là một phần kết quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách hành chính ở Quảng Bình, khắc phục tình trạng "một cửa, nhiều ổ khóa"

Cải cách hành chính ở Quảng Bình, khắc phục tình trạng "một cửa, nhiều ổ khóa"

VOV.VN - Những năm gần đây, Quảng Bình được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Đây là một phần kết quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/2/2022 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/2/2022 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo.