Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận T.Ư

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, góp phần và thành công chung của Đảng ta và đất nước.

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội  nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng. 

Năm năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định việc thành lập, củng cố Hội đồng Lý luận Trung ương là chủ trương đúng đắn của Đảng.

Nổi bật là Hội đồng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, nâng cao chất lượng các báo cáo tư vấn, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết kết luận sát thực tiễn, kịp thời; Chất lượng tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá động lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Việc đánh giá những kết quả đạt được của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua phải đặt trong tổng thể một phần tư thế kỷ của Hội đồng trên các mặt: tổ chức thực hiện các chương trình tổ chức thực tiễn nghiên cứu lý luận, tư vấn cho ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lý luận chính trị. Trong đó có việc xây dựng các chuyên đề nghiên cứu học tập tham gia vào quá trình vào chương trình xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Tại hội nghị, trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ qua, các thành viên Hội đồng nhất trí cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng cần tập trung bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII để chủ động tham mưu, tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII và chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch…

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa thành quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đực giao, góp phần và thành công chung của Đảng ta, đất nước ta.

Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng xác định tầm nhìn chiến lược và lộ trình, bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm tới.

Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của chúng ta, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại. Để phục vụ cho nhiệm vụ lớn lao ấy, Hội đồng phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và môi trường thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh. Phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc; đồng thời chủ động, kiên quyết, thường xuyên đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng được một hệ thống các luận cứ lý luận thực tiễn thật sự khoa học có tính chiến đấu có sức thuyết phục cao phục vụ một cách thiết thực hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận với các thế lực thù địch phản động đang và sẽ còn diễn ra gay gắt, quyết liệt".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Hội đồng Lý luận Trung ương cần  tiếp tục kiện toàn, đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Thực tiễn 25 năm với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong hệ thống các tổ chức đảng ở Trung ương, là cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là cơ quan tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận của Đảng, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ việc hoạch định, phát triển và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chiều nay (6/4), tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.

Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Chiều nay (6/4), tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink

VOV.VN - Chiều nay (15/4), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink

VOV.VN - Chiều nay (15/4), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm Tổng thống Nga Putin
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Ngày 5/4/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm Tổng thống Nga Putin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Ngày 5/4/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.