TVQH ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển

VOV.VN - Ủy ban TVQH vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. VOV đăng toàn văn Nghị quyết.

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14; Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022; Sau khi xem xét Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 9 tháng 8 năm 2022 và Báo cáo số 288/BC-CP ngày 28 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 721/BC-UBTCNS15 ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về danh mục, mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

1. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 Bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022

1. Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 09 Bộ, cơ quan Trung ương và 02 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

2. Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của 02 Bộ và 03 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 06 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định. (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả. Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết này. /.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp quốc phòng
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Sáng 22/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp quốc phòng

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Sáng 22/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương

VOV.VN - Sáng nay (3/8), Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương

VOV.VN - Sáng nay (3/8), Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Lai Châu
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Lai Châu

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu đến hết ngày 5/8, sau đó sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Lai Châu

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Lai Châu

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu đến hết ngày 5/8, sau đó sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy
Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy

VOV.VN - Nghị quyết 18 đặt ra giải pháp đáng chú ý là bãi bỏ khung giá đất nhưng tiếp tục sử dụng cơ chế bảng giá đất, xây dựng bảng giá đất dựa trên những nguyên tắc của thị trường.

Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy

Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy

VOV.VN - Nghị quyết 18 đặt ra giải pháp đáng chú ý là bãi bỏ khung giá đất nhưng tiếp tục sử dụng cơ chế bảng giá đất, xây dựng bảng giá đất dựa trên những nguyên tắc của thị trường.

Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Ngày 28/7, các Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai và ông Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau và Ban Nội chính Trung ương.

Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Ngày 28/7, các Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai và ông Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau và Ban Nội chính Trung ương.