Vận dụng sáng tạo tư tưởng khoa học của Lê-nin

Tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê-nin trong giai đoạn ngày nay là nhu cầu bức thiết của thực tiễn đổi mới, vừa là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta.  

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I.Lê-nin, người thầy của Cách mạng vô sản, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, sáng 21/4 tại Hà Nội, Đảng, Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh của Người. Dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam…

Mở đầu buổi lễ, ông Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia đọc diễn văn nêu bật công lao to lớn của lãnh tụ V.I.Lê-nin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người và khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

Ông Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Chúng ta kỷ niệm 140 năm ngày sinh Lê-nin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2010 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. Chúng ta nguyện kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng của Lê-nin, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”.

Thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam, thạc sỹ Ngô Tuấn Nghĩa, Viện quản lý Kinh tế, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khẳng định: Thế hệ trẻ Việt Nam từ khi có Đảng đã luôn được thấm nhuần lý tưởng của Lê-nin dưới sự dìu dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Con đường mà Lê-nin đã chỉ ra luôn là động lực cho sự hình thành lý tưởng cũng như hành động của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Những tư tưởng lý luận của Lê-nin đã bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng, giúp cho thế hệ trẻ xác lập được lý tưởng các mạng và sự kiên định con đường đã chọn.

Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Di sản của Lê-nin đã và vẫn sẽ là nền tảng tư tưởng và phương pháp luận cho mọi hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng khoa học của Lê-nin là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên