Văn phòng Trung ương Đảng đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo cấp cao

Năm 2014, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2014, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Nổi bật là, Văn phòng đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng Chương trình làm việc năm 2014 đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng.

 
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đến dự và phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở Chương trình này và diễn biến tình hình thực tiễn của đất nước và quốc tế, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thường xuyên, đột xuất phát sinh về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Công tác nghiên cứu, thẩm định các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ luôn được chú trọng, đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng trong một số lĩnh vực. Công tác theo dõi, nắm tình hình địa phương và các bộ, ban, ngành Trung ương được tăng cường, qua đó đã phát hiện và báo cáo kịp thời một số vấn đề nổi cộm trên nhiều lĩnh vực để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo tiếp tục được cải tiến và nâng cao chất lượng; một số đề án, báo cáo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng  chủ trì đã được thực hiện có chất lượng tốt. Văn phòng trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 9, Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) và hoạt động của các tiểu ban của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: Văn thư, lưu trữ, thư từ, tiếp dân, công nghệ thông tin, tài chính, hậu cần… phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo Đảng, các ban đảng, từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2014.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Năm 2015, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tập trung sức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, góp phần hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, năm có nhiều ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Tình hình thế giới và trong nước tạo ra thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương cần bám sát Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc hằng tháng, quý, năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tình hình thực tiễn để tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng thời theo dõi sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề mới quan trọng nảy sinh về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc… để chủ động xử lý, không để bị động, bất ngờ.

Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan tham gia chuẩn bị và phục vụ tốt các Hội nghị Trung ương trong năm, hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Văn phòng Trung ương hoàn thành tốt các đề án, báo cáo được giao chủ trì; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo thuộc chức năng nhiệm vụ được giao; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì đề án, bảo đảm tiến độ các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chương trình đã đề ra.

Văn phòng theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình hoạt động của các cấp ủy địa phương, các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương với các cơ quan lãnh đạo, để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, nhất là những thông tin có tính định hướng, dự báo và phát hiện.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham gia phục vụ tốt hoạt động của các Tiểu ban chuẩn bị về nội dung, nhân sự và hậu cần của Đại hội; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XII của Đại hội Đảng bộ các cấp, của các đại biểu Quốc hội, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân, để các văn kiện đại hội có chất lượng cao, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy (18/1/1930-18/10/2015)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm Lào
Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm Lào

VOV.VN -  Đoàn do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu.

Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm Lào

Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm Lào

VOV.VN -  Đoàn do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu.

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10
Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VOV.VN - Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VOV.VN - Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

VOV.VN - Buổi sáng, ông Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

VOV.VN - Buổi sáng, ông Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.